Vikariat

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning som används för att ersätta en person som är tillfälligt frånvarande.

Vikariat används vanligen då en anställd är föräldraledig, tjänstledig eller sjukskriven och en ersättare behövs under en begränsad tid. Anställningsformen kan också användas då det finns en ledig tjänst som väntar på att tillsättas.

Omvandling till tillsvidareanställning

Ett vikariat övergår i tillsvidareanställning då du varit anställd i mer än två år under en femårsperiod.

Uppsägning av vikariat

Ett vikariat har ett fast slutdatum. Anställningen upphör när den avtalade anställningstiden går ut. Därför finns i regel ingen uppsägningstid för ett vikariat. Anställningen kan dock avslutas i förtid om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om detta. 

Vid längre vikariat kan en uppsägningstid finnas med i anställningsavtalet. Då gäller samma krav på saklig grund för uppsägning som vid en tillsvidareanställning.

En anställd som grovt misskött sitt arbete riskerar alltid bli avskedad, oavsett anställningsform.

Dina rättigheter som vikarie

  • Arbetsgivaren ska informera dig om lediga tillsvidareanställningar. I vissa fall kan du ha rätt till återanställning efter vikariatets slut.
  • Arbetsgivaren får inte ge dig sämre löne- eller anställningsvillkor än dina tillsvidareanställda kollegor.
  • Om du varit anställd i mer än 12 månader under de senaste tre åren måste arbetsgivaren ge dig besked om du får fortsätta eller inte senast en månad innan anställningstiden går ut. Om du inte får jobba kvar har du rätt till skälig ledighet för att söka jobb.

 

Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.