Allmän visstidsanställning

En allmän visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning som kan tillämpas utan något särskilt skäl från arbetsgivarens sida. Ofta används anställningsformen vid arbetstoppar eller tillfälliga projekt, därför kallas den ibland för ”projektanställning” i folkmun.

Regler om allmän visstidsanställning finns i lagen om anställningsskydd, LAS

Omvandling till tillsvidareanställning

Om du har haft en allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod har du rätt till en tillsvidareanställning.

Uppsägning av allmän visstidsanställning

En allmän visstidsanställning har ett fast slutdatum. Anställningen upphör när den avtalade anställningstiden går ut. Därför finns i regel ingen uppsägningstid för en allmän visstidsanställning.

Om anställningsavtalet exemplevis är formulerat som ”tillsvidare dock längst t o m …….(datum)” så är avtalet uppsägningsbart och uppsägningstid gäller enligt anställningsavtalet, kollektivavtal eller LAS, oftast en månad. Kom ihåg att om det handlar om uppsägning från arbetsgivarens sida så ska det finnas en saklig grund för uppsägningen precis som vid en tillsvidareanställning.

Anställningen kan också avslutas i förtid om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om detta. 

En anställd som grovt misskött sitt arbete riskerar alltid bli avskedad, oavsett anställningsform.

Dina rättigheter som visstidsanställd

  • Arbetsgivaren ska informera dig om lediga tillsvidareanställningar. I vissa fall kan du ha rätt till återanställning efter visstidsanställningens slut.
  • Arbetsgivaren får inte ge dig sämre löne- eller anställningsvillkor än dina tillsvidareanställda kollegor.
  • Om du varit anställd i mer än 12 månader under de senaste tre åren måste arbetsgivaren ge dig besked om inte får fortsätta senast en månad innan anställningstiden går ut. Om du inte får jobba kvar har du rätt till skälig ledighet för att söka jobb.
Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.
Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.