LAS-förslaget: så kan anställningstryggheten påverkas

Nyhet
Om de föreslagna ändringarna i LAS går igenom kommer arbetsgivaren få mer makt på arbetsmarknaden, samtidigt som att löntagares anställningstrygghet kommer att försämras avsevärt. Fackförbundet ST anser att förslaget bör stoppas.

Förslaget om ändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) är framtaget efter direktiv från regeringen, med stöd av Centerpartiet och Liberalerna. De föreslagna ändringarna är ett resultat av Januariavtalet - att utredningen skulle tillsättas var en av Centerpartiets viktiga punkter för att gå med på att stötta regeringen.

Anställningstryggheten får inte försvagas

I det nya LAS-förslaget försvagas anställningsskyddet, både vid arbetsbristsituationer och vid tvister om uppsägningar. Vi anser att utredningen dessutom gått längre i sina förslag än vad direktiven krävt.

Om förslaget antas kommer balansen mellan arbetsmarknadens parter rubbas och arbetstagarens situation kommer att försämras. Går ändringarna igenom öppnas det upp för godtyckliga bedömningar från arbetsgivaren och det kommer bli svårare för den enskilde arbetstagaren att få sin rätt.

  • Förslaget öppnar upp för godtycklighet i uppsägningar.
  • Förslaget försämrar rättssäkerheten.
  • Alla ska känna sig trygga i sin anställning, för individens och för samhällets skull.
  • Svagare anställningsskydd är fel väg att gå, speciellt när vi går in i mer otrygga tider.

Vad innebär de föreslagna ändringarna i LAS?

Utredningens förslag innehåller fyra stora ändringar i LAS. Två som direkt försvagar anställningsskyddet och ger arbetsgivaren mer makt och två som kan vara till fördel för arbetstagaren. Nedan kan du läsa om några av de ändringarna som föreslås, hela förslaget hittar du på regeringens hemsida.

Ändringar i turordningsreglerna

I dagsläget får arbetsgivare med under tio anställda undanta två anställda från turordningsreglerna. I det nya förslaget kommer alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, få rätt att undanta fem anställda innan turordningen fastställs. Arbetsgivaren kommer att kunna upprepa den här processen var tredje månad, om de vill.

Kraven för kvalifikationer vid fortsatt anställning efter omplacering ändras också. Från tidigare krav på ”tillräckliga kvalifikationer” och möjlighet till en rimlig upplärning och inlärningsperiod, till att arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för den nya rollen, utan upplärning och utbildning.

Ändringar i reglerna om ogiltigförklaring av uppsägning

Om du blir uppsagd och får hjälp av facket att bestrida uppsägningen har du med dagens regler rätt att behålla din anställning och lön fram till att tvisten är avgjord.

Enligt det nya förslaget ska anställningen i regel upphöra när din ordinarie uppsägningstid är över - även om frågan inte hunnit avgöras i domstol. Först om domstolen ogiltigförklarar uppsägningen kommer den anställde få tillbaka anställningen och kompenseras med skadestånd som motsvarar utebliven lön.

Det här kommer innebära stor ekonomisk otrygghet för den som upplever att den blivit uppsagd på osaklig grund och vill få sin sak prövad.

Om du arbetar för en arbetsgivare med under 15 anställda kommer det inte finnas någon möjlighet alls att ogiltigförklara uppsägningar, såvida du inte täcks av annan lagstiftning. 

Ny regel: skyldighet att ge kompetensutveckling

Utredningen föreslår en ny skyldighet för arbetsgivaren att erbjuda anställda kompetensutveckling inom ramen för anställningen. Om en anställd kan bevisa att hen fått otillräcklig kompetensutveckling föreslås ett normerat skadestånd på två månadslöner.

Ändringar i tid för företrädesrätt

Enligt nuvarande LAS ska du som arbetat hos en arbetsgivare i 12 månader ha företrädesrätt när arbetsgivaren ska nyanställa. I det nya förslaget föreslås en sänkning av den tiden från 12 till 9 månader.

Läs mer om frågan

Anställningstryggheten är viktig och måste värnas - debattartikel av STs förbundsordförande Britta Lejon på publikt.se.

Sämre trygghet för statligt anställda ett hot mot demokratin - artikel av STs förbundsjurist Joakim Lundqvist på st.org. 

LAS-utredningen ger tysta och otrygga anställda - blogg av STs förbundsjurist Veera Littmarck på stbloggen.se

Press

Olyckligt att LAS-direktiven utgår från den privata sektorn

Idag offentliggörs utredningsdirektiven till LAS-utredningen som bygger på Januariöverenskommelsen. Direktiven tar inte hänsyn till den statliga sektorns särskilda regler.
Nyhet

Sämre trygghet för statligt anställda ett hot mot demokratin

Ingen vinner på försämrad anställningstrygghet för statligt anställda – allra minst demokratin. Här förklarar Fackförbundet STs förbundsjurist varför vi är oroade över de förändringar i Lagen om anställningsskydd som just nu ser ut att bli verklighet.