Våra krav för Bransch Kommunikation

I förhandlingarna med Almega kräver vi bland annat löneökningar i nivå med resten av arbetsmarknaden, bättre arbetsmiljö och en översyn av arbetstiderna.

Följ förhandlingarna

V. 27

Denna vecka pågår intensiva diskussioner i förhandlingarna mellan de centrala parterna. STs delegation är i ständig beredskap och hjälper förhandlingsledningen med att analysera de frågor som kvarstår, för att ST ska kunna ta ställning i det fortsatta förhandlingsarbetet.

28-29 juni - Skarpa förhandlingar, än är vi inte nöjda

Delegationen har funnits på plats fysiskt för att bistå förhandlingsledningen i de skarpa förhandlingarna som pågått dessa dagar. 

Förhandlingarna har pågått hela dagarna och en bit in på natten, delegationen är inte nöjda med det som ligger på bordet i dagsläget och ST kommer att fortsätta att förhandla.

8 juni - Konstruktiva diskussioner

Idag har vi träffat Almega där vi genom konstruktiva diskussioner har lyft upp våra olika yrkanden och fått relativt klara besked om vilka frågor vi kan fortsätta diskutera vid kommande möten. Delegationen har diskuterat olika alternativa lösningar och gett förhandlingsledningen i uppdrag att diskutera dessa med Almega. Parterna är fortfarande en bit ifrån varandra men känslan är att respektive part vill komma framåt i diskussionerna.

Nästa förhandlingstillfälle är 14-15 juni.

18 maj- Första förhandlingstillfället

Vid detta tillfälle har parterna (fack och arbetsgivarparten) fördjupat sig i de yrkanden som överlämnades den 24 april 2017. Syftet är att klargöra vad respektive yrkande står för och ge tillfälle för de andra parterna att ställa frågor för att undvika missförstånd i kommande förhandlingstillfällen.

Det var konstruktiva diskussioner som ger oss hopp om att finna ansvarsfulla och kreativa lösningar i de fortsatta förhandlingarna.

Parterna kommer återigen att träffas den 30 maj då förhandlingarna fortsätter.

Löneökningar

Du ska ha en bra lön som står sig på svensk arbetsmarknad. Därför kräver ST löneökningar som minst motsvarar nivån i resten av branschen och det märke som styr löneökningarna på resten av svensk arbetsmarknad.

Vi vill också stoppa osakliga löneskillnader. Därför kräver vi tydligare skrivningar i våra avtal för att arbetsgivarba ska ta ett större ansvar för jämställda löner.

I ST skriver vi in siffror i våra kollektivavtal, för att din lön ska fortsätta växa över tid!

En fungerande arbetsmiljö

Enligt arbetsmiljölagen har alla anställda rätt till en god arbetsmiljö. Därför kräver vi i årets avtalsrörelse att arbetsgivaren ska säkerställa att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk- och social arbetsmiljö tas om hand på arbetsplatserna på ett korrekt sätt.

Tydligare arbetstidsregler

Som medlem i ST ska du kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Idag ser vi tyvärr att risken för stressrelaterade sjukdomar ökar, bland annat på grund av grund av omfattande nedskärningar och andra besparingsåtgärder. Därför kräver vi att paragraferna som reglerar arbetstiderna på din arbetsplats blir tydligare, för att ha ett fokus på möjligheten till återhämtning och för att bättre ta hänsyn till anställdas hälsa.

Flex- och delpension

För oss är det viktigt att du har en pension som går att leva på. Därför kräver vi ett system för så kallad flexpension. Det skulle ge dig en extra avsättning till pensionen och större möjligheter för hur du kan använda dina pensionspengar, till exempel till delpension.