Workshop

STs valprogram 2018 - Vi är samhällsbärare

Under de senaste åren har effektivitet betonats på bekostnad av värden som rättssäkerhet, demokrati och öppenhet. Men ett demokratiskt samhälle kräver omsorg, det behöver värnas och utvecklas. Det är här STs medlemmar, som arbetar på statligt uppdrag och inom den samhällsbärande infrastrukturen, kommer in.

Genom rättssäker handläggning, forskning, utbildning och god service upprätthåller vi ett samhälle och en infrastruktur som är till för alla. Det är dags att stärka verksamheten utifrån medborgarnas behov och medarbetarnas kompetens. Det ställer högre krav än i andra branscher. Ansvaret för att fatta rätt beslut kan vara högt. Därför är det viktigare än någonsin att medarbetare och chefer ges de bästa förutsättningar att göra ett bra jobb. Därför formulerade Fackförbundet ST krav på de politiska partierna inför valet 2018.  

Kraven ser du nedan och de finns också att ladda ned längst ner på sidan. Vi har också tagit fram en handbok i opinionsbildning för att underlätta det arbete som krävs av alla medlemmar och förtroendevalda för att förbundets krav ska bli verklighet. Även denna handbok finns att ladda ner.

God förvaltningskultur

 • Inför en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Alla anställda i staten ska få en utbildning om de särskilda förutsättningar som gäller för att arbeta på medborgarnas uppdrag.
 • Stärkt meddelarskydd. Inför en utökad lagstiftning så att även anställda i myndighetsutövande bolag omfattas av öppenhet.
 • Utveckla styrningen i staten och öka tilliten till professionen. Se över den statliga arbetsgivarpolitiken för att styra myndigheterna på ett bättre sätt. Utveckla förutsättningarna för ledarskap och medarbetarskap.  
 • Myndighetsutövning ska alltid utföras av fast anställd personal. Bättre arbetsvillkor för bättre verksamhet.

Bättre arbetsvillkor för bättre verksamhet

 • Fasta anställningar ska vara norm för arbetsuppgifter som är permanenta.
 • Digitalisera verksamheten utifrån medborgarnas behov och verksamhetens förutsättningar.
 • Öka medarbetarnas inflytande över arbetstider, minska på övertidsarbetet och tydliggör vilka befogenheter som gäller.
 • Stress och hög arbetsbelastning är ett arbetsmiljöproblem som ska bort. Ledning och styrning ska ge medarbetare stöd att prioritera bland arbetsuppgifter.  
 • Ökade sjukskrivningstal är en effekt av en ohållbar arbetsmiljö och ska lösas på en organisatorisk nivå.  
 • Minska på myndigheternas sparkrav och se över metoden för hur besparingarna beräknas.
 • Inför en nollvision mot hot och våld. I regeringens regleringsbrev till myndigheter ska det införas rutiner för incidentrapportering och mål för förebyggande arbete mot hot och våld. Arbetsgivaren, inte medarbetare som utsatts, ska polisanmäla när det inträffat incidenter på arbetsplatsen.  

Staten för alla

 • Fler behöver anställas i staten. Medborgare ska ha tillgång till god statlig service oavsett var de bor. Eftersatta verksamheter behöver rustas upp. Det är mer effektivt än att flytta på redan befintliga statliga jobb.  
 • Nya myndigheter ska förläggas utanför storstäderna. På så sätt skapas fler kvalificerade statliga jobb i hela landet.  
 • Om regeringen flyttar på statliga jobb ska det finnas tillräckliga resurser så att det kan göras smidigt utifrån medarbetarnas och medborgarnas behov.  

Ansvarsfullt ägande av statliga bolag och  samhällsbärande infrastruktur  

 • Det behövs en samlad statlig IT-struktur inom el och IT-kommunikation med en huvudman.
 • Investera i kapacitetsökning och underhåll av järnvägen.
 • Statens investeringar och drift och underhåll av infrastruktur ska präglas av en helhetssyn. De olika transportslagen kompletterar varandra utifrån sina styrkor.  
 • Krav på kollektivavtal, god arbetsmiljö och bemanning ska alltid gälla vid upphandling och konkurrensutsättning.  
 • Snabb utdelning av post och paket i hela landet. PostNord ska ges goda förutsättningar att klara sitt samhällsuppdrag och kunna förena det med en friare prissättning.
Debatt
Statstjänstemanna-utbildning

Statstjänstemanna-utbildning

Alla statligt anställda ska få en utbildning i statstjänstemannarollen, skriver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en artikel i Dagens Nyheter.
Press

STs ståndpunkter om ny postlag

Igår presenterade regeringen sitt förslag till ny postlag. Förslaget ska nu skickas på lagrådsremiss. Regeringen vill att brev med normalporto som tidigare skulle komma fram på en dag nu istället får ta två dagar. Samtidigt höjs kraven till att 95 procent ska ha kommit fram i rätt tid, tidigare var det 85 procent.