ST om sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem och ska hanteras som ett sådant. Det kan gälla trakasserier från kollegor, kunder eller klienter och oavsett vilket är det allvarligt.

De ST-anknutna arbetsplatser som har granskats i media har i många fall haft få anmälningar om sexuella trakasserier. Vi tycker att de låga anmälningssiffrorna är bekymmersamma och tror att det handlar om underrapportering.

På myndigheter handlar sexuella trakasserier både om ett oönskat beteende från arbetskamrater, men också om en utsatthet gentemot medborgare. Siffror från Arbetsgivarverket (2011) som SCB tagit fram visar att 3,1 procent av kvinnorna och 1,2 procent av männen utsatts för trakasserier från kollegor och chefer. Men hela 8,9 procent av kvinnorna och 2,5 av männen utsatts för sexuella trakasserier när man inkluderar klienter, kunder och brukare.

Både inom staten och på våra bolag, finns det dessutom många visstidsanställda, som ofta är unga kvinnor. Otrygga anställningar leder till tysta arbetsplatser där man inte vågar säga ifrån och inte vill uppfattas som besvärlig. Det bidrar till svårigheterna att tala öppet om sexuella trakasserier och kränkningar.

Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren en skyldighet att utreda och åtgärda om hen får reda på att en medarbetare anser sig ha blivit sexuellt trakasserad av en annan kollega eller chef på arbetsplatsen. Att inte utreda uppgifter om sexuella trakasserier kan vara ett brott mot diskrimineringslagen och leda till att arbetsgivaren blir ersättningsskyldig.

Både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen ställer krav på att det ska finnas tydliga riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Sedan januari 2017 har arbetsgivaren också, enligt diskrimineringslagen, ett krav på sig att bedriva och dokumentera ett aktivt förebyggande arbete för att förhindra trakasserier kopplade till alla diskrimineringsgrunder – så kallade aktiva åtgärder.

Läs mer på DOs hemsida

Tidningen Arbetsvärlden har kartlagt de olika TCO förbundens arbete och utsattheten i olika branscher.

Gå till Arbetsvärldens kartläggning

Fem punkter om sexuella trakasserier

  • Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem och ska hanteras som ett sådant. Det är chefen som ansvarar för att hantera arbetsmiljöproblem.
  • Det ska vara nolltolerans mot sexuella trakasserier. Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen skyldig att se till att sexuella trakasserier inte sker på arbetsplatsen, bland annat genom aktivt förebyggande arbete.
  • Det finns ett mörkertal gällande andra arbetsmiljöproblem, det vore konstigt om det inte också gällde sexuella trakasserier.
  • Inom staten finns många visstidsanställningar, otrygga anställningar leder till tysta arbetsplatser där anställda inte vågar säga ifrån och inte vill uppfattas som besvärliga. ST anser att antalet visstidsanställningar måste minska.
  • Facket kan synliggöra tystnadskulturen och visa på vilka kvalitetsvinster arbetsplatsen har att vinna på att fler röster hörs. Vi vill också att anställda på statliga bolag ska få meddelarskydd så att de kan larma till media.

 

Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.