Sommarbrev från styrelsen

Publicerad: 2022-06-23

Ett axplock av vad vi gjort under våren. Det handlar om rekryteringar, arbetsmiljö, tidsavtal och inte minst RALS. Läs mer här!

Hej

Detta är ett axplock av vad vi gjort under våren.

Det har varit en hel del rekryteringar på chefsnivå. Vi har deltagit vid rekryteringarna av Lotta Gustafsson till UB;, Katarina Ek till KOM, David Svensson till LOS men även Anna Westerberg som kanslichef på FEH och Håkan Sandström som kanslichef på FSV. Däremellan ett antal prefekter, biträdande prefekter och sektionschefer.

Vi arbetar tillsammans med Saco-S med att se över tidsavtalet för undervisande personal. Just nu har vi samtal med tjänsteplanerare och till hösten kommer vi sammanställa informationen för att sedan se över avtalet. Just nu ser vi en del som behöver ändras eller förtydligas. Vi planerar även att ha möte med berörd personal i början av hösten för att ta detta arbete framåt.

Vi håller ett öga på processerna när det gäller bland annat löne- och fakturahanteringen, schemaläggningen i Time Edit och distansarbete. Vad gäller löne- och fakturahanteringen har vi haft medlemsmöte med medarbetare som berörs och vi har haft möte med ledningen där vi har lyft de frågor som kommit fram. De frågorna har de lovat ta med sig i fortsatt planering.

Även några omorganisationer har ägt rum. UB, där man idag har en sektion lärmiljö på vardera orten men där det till hösten blir en sektion. På FOJO har man numera regionansvariga och på FEH har man planer på att vara tre institutioner.

OFR/S, Saco-S och arbetsgivaren håller på att se över hur samverkan ska fungera parterna emellan. Detta gäller både på fakulteterna samt gentemot den centrala ledningen. Vi har efterfrågat att detta även ska gälla gemensamma förvaltningen och arbetsgivaren har ställt sig positiva till detta och just nu håller vi på med att jobba fram en mötesstruktur. Vi har även efterfrågat att få information i ett tidigare skede från arbetsgivaren när de påbörjar omorganisationer. Här är arbetsgivaren inte lika snabb med att ta kontakt med oss och vi får oftast denna information från medarbetare så vi tycker att det finns rum för förbättring.

På arbetsmiljöområdet har OFR/S representanter i arbetsmiljökommittén fortsatt arbetet med de fem utvalda arbetsmiljöområdena; arbetssätt, hög arbetsbelastning, underlag för medarbetarsamtal, arbetsmiljöenkäten samt doktoranders arbetsmiljö.
Även det pågående lokalprojektet i Växjö har diskuterats. Vad gäller arbetsbelastning så har internrevisionen gjort en utredning och har en serie förslag till åtgärder som universitetsstyrelsen ska ta ställning till. I Kalmar är miljögardinerna ett stort problem eftersom många arbetstagare tvingas sitta i halvmörker med begränsad utblick stora delar av arbetsdagen. Huvudskyddsombudet arbetar med detta problem och eventuellt kommer en anmälan till Arbetsmiljöverket i höst.

Vi har avslutat den tredje och sista lönerevisionen inom ramen för vårt treåriga kollektivavtal. Vi ska nu utvärdera utfallet för våra medlemmar över denna treårsperiod och även utvärdera utfallet för lärosätet som helhet.
Vi ska i höst genomföra en lönekartläggning tillsammans med de övriga personalorganisationerna och arbetsgivaren för att se om löneutvecklingen fallit ut i linje med de ambitioner arbetsgivaren har om en mer jämställd lönebild.

Vad har vi då för planer till hösten? Ordförande kommer finnas på plats i Kalmar varje torsdag så ni får gärna komma förbi för en pratstund på vårt nya kontor ovanför turistbyrån. Vi planerar bl a för medlemsmöte om t ex pensioner och försäkringar.

Men först önskar vi er en trevlig midsommar och en skön semester.

Styrelsen.