Lönerevision

Publicerad: 2022-05-23

Information om det lokala löneavtalet

Vi har på denna sidan samlat ett antal tips. För att kunna läsa dem måste man logga in på Mina sidor med BankID.

Det lokala löneavtalet för 2022 är nu klart och som medlem i OFR/S kan du nu gå vidare med bedömningssamtal och med att välja förhandlingsmodell. 

Förhandlingsmodell
Du väljer mellan lönesättande samtal eller traditionell förhandling. Du ska meddela din chef senast den 16 september vilken modell du väljer. Valet behöver du göra först efter att du haft ditt bedömningssamtal. Du behöver inte skicka någon blankett till ST vilken modell du valt.

OBS! Om du inte gör ett aktivt val av förhandlingsmodell, blir det traditionell förhandling som gäller. Observera att du då ska skicka in underlag, se nedan. OBS!

Traditionell förhandling
Om du väljer traditionell förhandling förhandlar ST med arbetsgivaren för dig. Förhandlingen sker med förhandlare från ST med regional förankring och lokal kännedom. Om du valt traditionell förhandling vill vi att du så snart som möjligt skickar in ett underlag som vi behöver inför förhandlingen.

Om du inte aktivt väljer förhandlingsmodell så kommer du omfattas av traditionell förhandling. Du behöver därför skicka in detta underlag även då.

Blanketten hittar du längre ner under Blanketter och du skickar den till vår gruppbrevlåda 
GB-ST-Avdelningen.

Lönesättande samtal
Lönesättande samtal innebär att du och chefen har en dialog innan chefen sätter din lön. Om du och din chef inte är överens om lönen kan du förklara dig oenig. 

4-partssamtal vid oenighet
Om du förklarat dig oenig i samband med det lönesättande samtalet kommer ett 4-partssamtal äga rum om du så önskar. Det innebär att din lönesättning sker i samtal där du, din chef och överordnad chef/HR samt facklig företrädare från ST deltar. Om du fortfarande, efter 4-partssamtalet, är oenig sätter chefen din lön. Detta 4-partsamtal är ingen förhandling.

Om du blivit oenig vid det lönesättande samtalet vill vi att du så snart som möjligt skickar in en oenighetsblankett till ST. Blanketten hittar du längre ner under Blanketter och du skickar den till vår gruppbrevlåda GB-ST-Avdelningen.

Du kommer att bli kontaktad av facklig företrädare inför 4-partssamtalet.

Tidsplan
Målet är att både lönesättande samtal och traditionell förhandling ska vara klart senast den 31 oktober 2022 och 4-partssamtalen den 30 november 2022.

Frågor om löneavtalet och blanketter
Du hittar löneavtalet längre ner under Löneavtal. Där hittar du också arbetsgivarens svar på våra yrkanden. Alla blanketter finns under Blanketter.

Om du inte hittar svar på dina frågor så är du välkommen att ta kontakt med din fackliga företrädare. Du hittar kontaktuppgifterna på avdelningens och sektionernas hemsidor.

Våra yrkanden

 1. att  löneökningarna är högre än oenighetsutrymmet i det centrala avtalet. Detta för att bidra till att myndigheten kommer ikapp staten i övrigt samt behåller kompetens på myndigheten. Men också mot bakgrund av den höga inflationstakten.
 2. att valfrihet av förhandlingsmodell ska gälla, antingen traditionell förhandlingen eller lönesättande samtal
 3. att traditionell förhandling genomförs mellan ST och lönesättande chef
 4. att det för medarbetare som får ringa eller ingen löneutveckling upprättas en skriftlig handlingsplan inom en månad. Ringa förändring av lön anses vara 1 procent, eller mindre, av grundlönen vid revisionstillfället
 5. att extra medel utöver RALS skjuts till för att justera eventuella osakliga löneskillnader
 6. att värdet av särskilda uppdrag ska uppmärksammas och erkännas i samband med lönesättning
 7. att medlemmarnas semestertillägg ska öka med lägst 0,05%
 8. att blivande förälder ska ha rätt att på betald arbetstid medfölja gravid förälder till besök inom mödravården samt andra nödvändiga besök inom sjukvården som är kopplade till graviditeten
 9. att införa s.k. kompetensdagar/-tid för samtliga anställda
 10. att nya anställningsavtal ska skrivas under av både arbetsgivare och arbetstagare
 11. att nya anställningsavtal/-beslut ska innehålla uppgift om vilket års lönenivå lönen är satt i
 12. att summorna i beloppsbilagan ska öka med i snitt 1,8 procent och att den ska vara färdigförhandlad senast 1 oktober 2022