Sektion ST inom Kultursektorn/Stiftelsen Skansen

Styrelsen

Yvonne Ekholm

Yvonne Ekholm

Ordförande
08-314237
Birgitta Jansson

Birgitta Jansson

Vice ordförande
08-442 80 89