ST Studiestöds lönepraktika 2013 - 2016

Lönens beståndsdelar

Vad du gör – lönen ska styras av svårighetsgraden för arbetet, vilken ansvarsnivå du har samt din tidigare erfarenhet. Ju högre krav som ställs på ett arbete, desto högre lön. 

Hur du gör det – lönen ska spegla hur arbetet utförs. Här ska också erfarenhet och kompetens vägas in. 

Omvärlden – lönesättningen påverkas även av hur liknande arbeten med motsvarande innehåll och svårighetsgrad värderas.

Siffror i avtalet

I vårt avtal finns ett lägsta ”golv” som garanterar vad ST-medlemmar tillsammans på CSN ska få ut under varje avtalsperiod. För att garantera våra medlemmar en löneutveckling är det mycket viktigt att vi har ett avtal som innehåller siffror. Vi anser att alla ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete och då är det naturligt att även lönen följer med. 

I vårt lokala RALS-avtal motsvarar ringa löneökning max 200 kr. Det innebär om ST-medlemmar lönesätts med ringa löneökning så ställer ST krav på att det ska upprättas särskilda åtgärdsplaner för att den enskilde ska få löneutveckling på sikt. 

Oförändrad eller ringa förändring av lön över tid ska för den enskilde vara något som framgått och motiverats i dialogen mellan chef och arbetstagare. Medlem som erbjuds en ringa löneökning och inte accepterar chefens motivering, ska inte skriva under överenskommelsen om ny lön utan lämna över till ST att slutföra förhandlingen.
 

Förhandlingsformer 

Medlem i ST inom CSN kan välja att förhandla själv via lönesättande samtal eller att bli företrädd av ST i en kollektiv förhandling. Om inget val görs förhandlas medlemmens lön kollektivt. 

Oavsett vilken förhandlingsform medlemmen väljer, är det alltid chefen som ska motivera den nya lönen.

Arbetsplatsombudets roll är att stödja och vägleda medlemmen under hela löneprocessen.

Individuella lönesamtal

Det ska finnas en bra dialog mellan medarbetare och chef. En bra dialog gör att den enskilde kan vara mer delaktig, få mer inflytande och vet vilka kriterier som påverkar lönen. Medarbetaren ska veta varför man har den lön man har. Det är därför viktigt att de individuella samtalen sker ofta och regelbundet. Frekventa samtal ger en trygghet i vad och hur man utför sina arbetsuppgifter och vad som förväntas av en. 

Vid de individuella samtalen ska man diskutera arbetsinnehåll, kompetensutveckling, kvalitet, prestation och framförallt lön. Vår målsättning är att alla medlemmar ska ha täta individuella samtal under året och att lönepåverkande faktorer ska kunna diskuteras när som helst, inte bara inför den årliga lönerevisionen. Revisionen ska spegla det som samtalen har behandlat under året. 

Lönenivåer

Höga ingångslöner är ett av de bästa tillfällena att uppvärdera ett yrke och höja lönenivån mer generellt och långsiktigt. Därför är det en viktig fråga för oss att bevaka ingångslönerna så att de återspeglar värdet av arbetet. 

Vi anser även att det krävs en översyn av samtliga lönenivåer eftersom alla på myndigheten är berörda av den nya medarbetarrollen vilket innebär att innehållet på arbetet har ändrats och att det ställs nya krav på medarbetarna (verksamhetsutveckling genom ständiga förbättringar, mer komplexa ärenden och krav på nya kompetenser över hela myndigheten). 

Föräldralediga och sjukskrivna ska ha en följsamhet i löneutvecklingen. ST bevakar därför deras löneutveckling i samband med lönerevisionerna. Lönen för studielediga eller andra som pga. tjänstledighet inte omfattas av revisioner ska ses över vid återgång i arbete. Visstidsanställdas lön ska ses över vid varje förlängning av anställningskontraktet. 

Löneskillnader

 Vi strävar efter att osakliga strukturella olikheter ska försvinna och att kunskap och erfarenhet ska värderas lika högt som utbildningsbakgrund. Vi arbetar för att alla befattningar ska arbetsvärderas utifrån arbetsinnehåll och ansvar.

Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning på CSN men anser inte att differentierad lönesättning i sig är ett självändamål, all lön ska vara sakligt grundad. För att ha tilltro till löneskillnaderna måste man kunna se ett samband mellan de faktorer som sätter lön och den egna lönen och det kräver en tydlig lönestruktur.