ST inom CSN:s viktigaste frågor

Medlemmar

Det spelar ingen roll vad man jobbar med på CSN, vilken position eller vilken utbildning man har, vi välkomnar alla till ST. Alla medlemmar på myndigheten ska känna sig både välkomna och delaktiga i avdelningens arbete. Genom medlemsmöten, ST fika, våra arbetsplatsombud och enkäter, bidrar medlemmarna till vårt arbete i avdelningen genom att tala om för avdelningsstyrelsen vilka frågor som är viktigast att driva på myndigheten.

Lön

Bättre arbetsvillkor är vårt viktigaste mål. Det gäller främst lön och andra anställningsvillkor, rätten till utveckling och inflytande. Vi värnar om vårt värdefulla avtal som innehåller siffror och är tidsbegränsat.

Vi värnar också för rätten att välja förhandlingsform, lönesättande samtal eller kollektiv förhandling.

För att vårt avtal ska fungera krävs att de individuella samtalen genomförs kontinuerligt under hela året även om lön. Alla medlemmar ska förstå den egna lönen och veta vad som krävs för en bra löneutveckling. Vi vill ha tydliga och enkla lönekriterier och en tydlig dialog mellan medlem och chef.

Inflytande

Inflytandet sker genom samverkan på olika nivåer i myndigheten. Beslut ska fattas så nära den berörda som det är möjligt. Myndighetsgemensamma frågor behandlas i Central samverkan där förhandlargrupperna för de fackliga organisationerna regelbundet träffar myndighetsledningen. På avdelningsnivå (KM, IN, UT, IT) träffar förhandlargrupperna avdelningscheferna och på lokal nivå (kontoren/enheterna) sker dialogen mellan chef/arbetsplatsombud. Där utöver ska inflytande ges på gruppnivå genom APT och på individnivå genom individuella samtal.

För att samverkan ska fungera behöver ST vara representerat och det är därför viktigt att varje kontor/enhet har minst ett förtroendevalt arbetsplatsombud. Vi ska som personalorganisation delta i förberedelserna inför beslut på samtliga nivåer. Det gäller även arbetsplatsombuden på de olika kontoren/enheterna. Arbetsplatsombuden ska ta initiativ till diskussion med lokala chefen om man inte inbjuds till samtal.

Arbetstid

Vi bevakar medlemmarnas intressen vad det gäller vårt lokala arbetstidsavtal.

Det är viktigt att våra medlemmar ska kunna ha ett väl fungerande arbetsliv och privatliv. För att det ska vara möjligt är det viktigt med ett bra flextidsavtal.

Vi anser även att all tid man står till arbetsgivarens förfogande ska räknas som arbetstid och ersättas. Vi arbetar därför för att teckna ett lokalt restidsavtal som minst motsvarar de restidsavtal som finns på andra myndigheter med liknande verksamhet.

Vi anser att övertid ska undvikas så långt det bara är möjligt. De arbetsuppgifter vi har ska i möjligaste mån utföras inom den ordinarie arbetstiden. I de fall detta inte räcker och övertid behöver tas ut är det viktigt att våra medlemmar får vara med och påverka hur övertiden ska förläggs och genomförs.

Jämställdhet

Jämställdhet ska genomsyra allt vårt arbete i avdelningen. Alla oavsett kön ska kunna kombinera sitt arbetsliv med privatlivet.

Som ett led i vårt jämställdhetsarbete har vi tecknat ett avtal med arbetsgivaren som innebär att båda föräldrarna får gå till mödravårdscentralen på betald arbetstid.

Vi anser att lönekartläggning ska genomföras varje år och att detta arbete även ska ta hänsyn till mäns lön i förhållande till kvinnors, vilket är ett avsteg från lagkravet.

Arbetsmiljö

Varje dag man går till jobbet ska det kännas ”bra i magen”. Vi jobbar därför aktivt för att få bättre skyddsronder och att dessa verkligen ska fungera på varje arbetsplats. Den psykosociala hälsan har visat sig allt viktigare och vi har nu fått in den delen i myndighetens skyddsronder.

Vi värdesätter friskvårdstimmen högt, den är värdefull i förebyggande syfte, så de anställda får en god hälsa. Vi arbetar därför för att vårt friskvårdspaket ska likna andra myndigheters där man får både friskvårdstimme och ersättning för motionskort. Vår myndighet har inte ändrat ersättningen på många år vi anser att det är dags! Vi uppmuntrar övrig friskvård inom myndigheten och att det ska införas friskvårdsgrupper och riktade friskvårdsinsatser, det finns många nya möjligheter att göra träning och friskvård roligare.

Semester

ST värnar om vårt kollektivavtal med 28 - 35 dagars semester per år. Alla ska ha möjlighet att ta ut all avtalad semester under året. Att spara semester ska vara en möjlighet, inte en skyldighet på grund av verksamhetens krav. Semestern är till för återhämtning och rekreation. Det ska dock finnas en begränsad möjlighet till att kunna teckna enskilda överenskommelser om byte av semesterdagar till lön eller omvänt, att ta ut halva semesterdagar och att avsätta semesterdagar till KÅPAN extra. För detta finns ett lokalt avtal som vi tecknat enligt medlemmarnas önskemål.

Karriär

Vi anser att det är viktigt att alla medlemmar har möjlighet att vidareutvecklas och få möjlighet till att gå vidare i karriären. Det införda examenskravet har visat sig begränsande för möjligheten att söka andra tjänster inom myndigheten. På medlemmarnas uppdrag arbetar vi därför aktivt med att det ska fortsätta att finnas goda möjligheter att förändra sina arbetsuppgifter inom myndigheten. Vi jobbar för att vi ska återinföra skrivningen ”Högskoleutbildning eller motsvarande” i alla anställningsannonser. Det måste finnas karriärsmöjligheter för alla inom myndigheten, inte enbart för de som tagit ut sitt examensbevis.