Ej påverkbar ingångslön

Motion från Stefan Petersson, ST inom Arbetsförmedlingen om ej påverkbar ingångslön

Den lön som du anställes med är den lön som du har eftersom det är individuell lönesättning. Enda sättet att påverka den är att lämna myndigheten eller bli återanställd till en högre lön än tidigare. Det finns ingen fungerande löneinplacering i realiteten varför en löneglidning sker varje år. Det som händer är att personer med högre lön anställs och får en bättre löneutveckling beroende på redan hög lön. Personal som redan arbetar i myndigheten ska sedan lära upp den nyanställda. Löneskillnaderna ökar och arbetstagare upplever maktlöshet, särskilt dem som inte har några alternativa arbeten med bättre lön eller vill vara kvar på myndigheten.

Jag yrkar på att en lönepott avsätts för att kompensera dem som har låg ingångslön.

Jag yrkar också på att en utredning tillsätts för att centralt bevaka och systematiskt arbeta proaktivt för att kompensera dem med låg ingångslön. Detta i jämförelse med ingångslöner samma anställningsår till nu med likartade arbetsuppgifter.

Förbundsstyrelsens yttrande

Det är viktigt att lönen vid nyanställning sätts så högt som möjligt utifrån kraven i arbetet. Att sträva efter så höga ingångslöner som möjligt har stöd i den av förbundets kongress antagna lönepolitiska plattformen.  

Frågan om att bevaka och systematiskt arbeta proaktivt för att kompensera dem med låg ingångslön är en fråga som kan tas upp av ST lokalt inom ramen för det arbete lokala parter ska genomföra enligt det centrala löneavtalet inom ramen för lokala parters arbete med lönebild och förändring av lönebild. Den utredning som motionären efterfrågar är inte möjlig att genomföra på central nivå i större utsträckning än den uppföljning som kan ske inom ramen för den partsgemensamma lönestatistiken.

I de senaste centrala löneavtalen har det funnits en så kallad “krontalsskiva” som innebär att myndigheter med större antal medlemsgrupper under en viss lönenivå kan få ett större oenighetsutrymme. Hur denna konstruktion kan möjliggöra satsningar på de med låga ingångslöner på de aktuella myndigheterna är en fråga för de lokala parterna att ta ställning till.

Om frågan om en låglönepott ska drivas i kommande avtalsrörelse inom det statliga området kommer tillgängligt löneutrymme att belastas. Frågan om en låglönepott måste därför bedömas i förhållande till andra angelägna yrkanden i samband med att yrkanden inför kommande avtalsrörelse fastställs.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad