Mer vegetarisk mat

Motion från Katarina Losjö ,ST inom SMHI, om mer vegetarisk mat

Det blir fler och fler personer som väljer att inte äta kött från konventionellt uppfödda djur, eller som inte vill äta kött alls. Lägre köttkonsumtion är, som de flesta vet, en av många nödvändiga faktorer för att minska vår klimatpåverkan och bidra till att målet i Paris-överenskommelsen på en uppvärmning mindre än 2 grader nås. I dag har ST fortfarande kött som norm när det t ex är smörgåsar som bjuds vid kortare sammankomster såsom avtalsråd o dyl, och man måste anmäla specialkost om man vill äta vegetariskt, vilket känns väldigt föråldrat. Avdelningsstyrelsen för ST inom SMHI föreslår att ST i stället väljer att alltid ha minst hälften vegetariskt på våra evenemang. För många som inte är vegetarianer är det OK att inte alltid få kött, och för dem som föredrar kött finns fortfarande den möjligheten med vårt förslag. Många slipper onödig administration och ST ger på ett enkelt sätt ett bidrag till en minskad klimatpåverkan. 

Katarina Losjö ST inom SMHI 

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen håller med om att förbundet bör bidra till en minskad klimatpåverkan och kommer att i större utsträckning än vad som redan görs erbjuda vegetariska alternativ vid förbundets kortare sammankomster. 

Det finns olika vägar att gå i denna fråga. Att erbjuda hälften vegetariskt utan ett anmälningsförfarande öppnar dock för risken att det vegetariska tar slut och deltagare riskerar att bli utan mat. Ett annat alternativ är att oftare vid vissa kortare sammankomster istället enbart erbjuda vegetarisk förtäring. 

Administrationen kommer oavsett inte minska då det fortsatt finns behov av att kunna anmäla in allergier, intoleranser och övriga självvalda dieter.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.