Bättre försäkringsskydd

Motion från Anne-Jeanette Johansson, ST inom Länsstyrelserna om att ST ska påverka för bättre försäkringsskydd vid arbetsrelaterade olycksfall/sjukdom inom statlig myndighet.

Vi vill att ST ska påverka för bättre försäkringsskydd vid arbetsrelaterade olycksfall/sjukdom inom statlig myndighet.

Vi anser att försäkringsskyddet för statligt anställda inte skyddar den enskilda individen tillräckligt vid olycksfall/sjukdom i arbetet. T.ex. är inte en statligt anställd försäkrad vid hundbett, då måste den enskilde privat (ej försäkringsbolag eller arbetsgivare) driva frågan mot hundägaren. Detta i sig kan vara påfrestande för t.ex. en djurskyddsinspektör, då relationen till djurägaren redan kan vara dålig. Risken för hundbett kommer också att öka i och med att länsstyrelsepersonalen tar över polisens uppgifter när det gäller omhändertagandet av djur/hundar samt tillsynen över hund och katt.

Det krävs även en längre tids sjukskrivning och att arbetstagaren väljer att vara hemma, för att en arbetstagare ska kunna få någon ersättning för skador, förutom för t.ex. kläder där ersättning utgår. Om arbetstagaren väljer att arbeta med t.ex. ett brutet ben på de arbetsplatser där det fungerar, men vardagen är förstörd, får ingen kompensation från försäkringen.

Vi yrkar att:

ST centralt jobbar för att förbättra försäkringsskyddet vid arbetsrelaterade olycksfall/sjukdom för anställda inom statlig myndighet.

Anne-Jeanette Johansson, ST inom Länsstyrelserna

Förbundsstyrelsens svar

nom Arbetsgivarverkets avtalsområde regleras de anställdas ersättning för arbetsskador i kollektivavtalet PSA – Avtal om ersättning vid personskada. Parterna anlitar AFA Trygghetsförsäkring vid regleringen av personskadeärenden enligt avtalet.

Skador orsakade av hund

Enligt 18 § PSA har arbetstagaren rätt till ersättning enligt avtalet endast i den mån ersättningen inte utges av någon annan (vissa undantag finns för försäkringar som arbetstagaren själv eller dennes fackförbund tecknat och betalat).

Vid skador som orsakats av en hund, t.ex. hundbett, är hundägaren strikt skadeståndsansvarig enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Det finns alltså lagstadgad möjlighet för den skadedrabbade att få ersättning av annan (hundägaren eller dennes försäkringsbolag). I kontakter med AFA Trygghetsförsäkrings PSA-avdelning har de meddelat att de, vid tillämpningen av PSA, numera kommit fram till att de ska lämna ersättning för skador som orsakats av hundar i de fall skadorna uppkommit i själva yrkesutövningen, t.ex. hos veterinärer, poliser och djurskyddsinspektörer. Man har dock uttryckt en viss osäkerhet för hur PSA tillämpats historiskt.

I och med AFA Trygghetsförsäkrings aktuella tillämpning av PSA är det försäkringsskydd som motionsskrivaren efterfrågar tillgodosett.

Skador som inte medfört längre sjukskrivning

PSA, liksom de flesta andra personskadeavtal på svensk arbetsmarknad har länge krävt mer än 14 dagars sjukledighet för rätt till ersättning för inkomstbortfall vid arbetsolycksfall. Fackförbundet ST har under flera avtalsrörelser drivit frågan att få bort detta krav i den statliga sektorn. I avtalsrörelsen 2017 nådde vi glädjande nog framgång. För arbetsolycksfall som inträffat efter den 1 oktober 2017 utges ersättning för inkomstbortfall från och med den första sjukdagen. För färdolycksfall och arbetssjukdom gäller särskilda regler.

Förbundsstyrelsen beslutar att motionen är besvarad.