Det här hände på kongressen

Här kan du läsa, eller se, vad som hände på kongressen 24 - 26 maj.

Dagordning Framtidskongressen 2016

Tisdag den 24 maj

11.00 Inledningsanföranden av STs ordförande Britta Lejon, statsminister Stefan Löfven och TCOs ordförande Eva Nordmark.

13.30 Kongressförhandlingarna inleds

13.35 Formaliafrågor, val av mötespresidie
Meeri Wassberg, ST inom Arbetsförmedlingen, Jimmy Haller, ST inom SiS och Anna Lind, ST inom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (valkorporationen) kommer att leda kongressens arbete.

Verksamhetsberättelser
Kongressen har godkänt verksamhetsberättelsen för 2015.

Revisorernas berättelser
Kongressen har godkänt revisorernas berättelser.

Beslut om ansvarsfrihet
Kongressen har gett förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.

Beslut om ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden
Fastställt av kongressen

15.00 Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2017-2020 med hit hörande motioner. Inledande behandling
Britta Lejon redogör för förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för minst kommande kongressperiod. I vissa delar sträcker sig nämligen verksamhetsinriktningen över nästa kongressperiod. Den omfattar även en vision för ST.

Nu har kongressen diskuterat och föreslagit. Nästa steg är att alla ombud ska jobba i utskott under kvällen. Det betyder att alla ombud diskuterar samma frågor. När väl detta är klart jobar ett gemensamt utskott vidare under natten för att under morgondagen presentera ett gemensamt förslag. Detta kommer kongressen att ta ställning till.

Förslaget finns att hämta på sidan med kongresshandlingar.

Till handlingar

Motionsbehandling:  

Motion 6: Byt ut ordet Facklig Förtroendeman mot Facklig Förtroendevald ST. Motionär är ST inom SMHI

Motionären vill att ST visar vägen genom att byta uttrycket ”förtroendeman” mot ”förtroendevald” i alla sina dokument och publikationer och att ST driver på för att fasa ut ”förtroendeman” ur gällande lagar och avtal, till förmån för ”förtroendevald”.

Förbundsstyrelsens håller med och föreslår bifall. Kongressen beslutar enlig styrelsens förslag.

17.30 Nomineringstiden till förbundsuppdrag avslutas
17.55 Kongresspresidiet anmäler vilka personer som blivit nominerade till förbundsuppdrag

18.00 Ajournering av kongressen för utskottsarbete

Utskottsarbete för att behandla förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2017-2020 samt hit hörande motioner och yrkanden.

Dagens snabbprotokoll hittar du här nedan.

Onsdag den 25 maj

09.00 Kongressförhandlingarna återupptas

Föredragning och behandling av gemensamma utskottets förslag till verksamhetsinriktning 2017-2020 och tidigare ställda yrkanden som kvarstår.

Kongressen diskuterar och beslutar om delar av Verksamhetsinriktningen 2017 - 2020. Så fort allt är klart kommer vi att lägga ut det här.

Motionsbehandling

Motion 6. Stärk den fackligt ideologiska offensiven mot den antifackliga arbetsgivarpolitiken och öka medlemmarnas engagemang. Från ST inom Forskning och tillväxt

Avdelningen yrkar, bland annat, att ST initierar en facklig ideologisk kampanj, att TCO också prioriterar de fackligt ideologiska frågorna i opinionsbildningen, att STs interna arbetsformer utvecklas för att stärka medlemmarnas inflytande och öka vårt fackliga engagemang, som ett botemedlet mot att en antifacklig politik får ökat stöd, att STs förbundsstyrelse initierar en facklig ideologisk förnyelse och möjliggör att vidga de fackliga frågor vi arbetar med lokalt och på förbundsnivå. Alla vill kanske inte förhandla om lokala frågor utan några vill kanske istället engagera sig för integration, jämställdhet etc.

Förbundsstyrelsen menar, bland annat, att ST redan gör och har gjort det som motionen efterfrågar. I ST fokuserar vi, med rätta, på traditionella fackliga frågor som löner, arbetsmiljö, pensioner m.fl. som direkt är kopplade till arbetet. Det är rätt på ett sätt men vi måste även åter lyfta in frågor som inte direkt diskuteras i det dagliga fackliga arbetet men som ändå påverkar oss alla som jämställdhet, klimat och miljö samt internationell facklig solidaritet, immigration m.fl. frågor.”

Kongressen beslutar, efter en mycket jämn omröstning, att gå på styrelsens linje på att-sats ett fyra (besvarad) och bifalla motionens att-satser två och tre.

Motion 7. Lagstadgad arbetstidsförkortning. Från ST inom Universitet och högskoleområdet.

Avdelningen vill att ST aktivt driver kravet på en lagstadgad arbetstidsförkortning.

Förbundsstyrelsen å sin sida menar, i korthet, att förbundet framför allt ska driva på avtalsvägen för att få till stånd en arbetstidsförkortning och på sikt sex timmars arbetsdag. Motionen ska anses besvarad, vilket också kongressen tyckte.

Motion 8. Arbetstidsförkortning. Från ST inom Försäkringskassan.

Avdelningen vill att förbundet mer aktivt skall arbeta för förkortad arbetstid och att förbundet ska redovisa hur de planerar att arbeta med frågan och hur det går.

Här föreslår förbundsstyrelsen att motionen ska bifallas, vilket också kongressen gjorde.

Motion 18. Medlemsavgifterna. Från ST inom Regeringskansliet

ST-Avdelningen vill få undantag från systemet att avvara delar av medlemsavgifterna till värvningsaktiviteter.

Det tycker inte förbundsstyrelsen eller kongressen som avslår motionen.

Motion 19. Anslagsberäkningen. Från ST inom PostNord.  Avdelningen vill ha en ny modell för anslagsberäkning.

Förbundsstyrelsen har föreslagit att kongressen ska besluta om att anslagssystemet ska ses över. I det sammanhanget har utgångspunkterna för denna översyn redovisats. Det tycker också kongressen som därmed avslår motionen.

13.00 Panelsamtal om Framtidens lönebildning

14.07 Uttalande om Låt fler vara med i arbetslivet

Kongressen antog ett uttalande om att Fler ska vara med i arbetslivet

14.00 Valfrågor

Förbundsordförande
Britta Lejon valdes, enhälligt, till förbundsordförande för de fyra kommande åren. Valet av Britta Lejon är ett omval.

Första vice förbundsordförande
Peter Lennartson, ST inom Flygledning, valdes till förste vice förbundsordförande för de kommande fyra åren. Valet av Peter är ett omval.

Andre vice förbundsordförande
Tom Johnson, ST inom Polisen, valdes till andre vice förbundsordförande för de kommande fyra åren. Valet av Tom är ett omval.

Nio övriga styrelseledamöter (4 år)

 • Annika Aronsson, ST inom Universitets- och högskoleområdet (nyval)
 • Elisabeth Åsa Hole, Valkorporationen (omval)
 • Linda Englund, ST inom Skatteverket (omval)
 • Mikael Sandberg, ST inom Arbetsförmedlingen (nyval)
 • Per-Åke Alenius, ST inom PostNord (nyval)
 • Sanna Norblad, ST inom Migrationsverket (omval)
 • Per Sunneborn, ST inom Kriminalvården (omval)
 • Thomas Åding, ST inom Försäkringskassan (nyval)
 • Tobias Bjerman, ST inom 235 SiS (omval)

Ersättare sex stycken i ersättarordning

 • Anna Lind, ST inom Myndigheten för ungdoms- och civisamhällesfrågor
 • Siv Norlin, ST inom Försäkringskassan 
 • Anneli Gårdbäck, ST inom CSN
 • Stefan Bieder, ST inom Spårtrafik
 • Nina Gustafsson Åberg, ST inom Riksrevisionen
 • Theresia Dissel, ST inom PostNord:

Två revisorer

 • Alena Berzngi, ST inom Migrationsverket
 • Lena Berntson, ST inom Skatteverket

Två revisorsersättare

 • Viola Jigmyr, ST inom SIS
 • Jeanette Väfors, ST inom Lantmäteriet

17.00 Kongressförhandlingarna ajourneras, dvs slut för dagen

18.30 Samling till STs stora medlemskongressfest

Snabbprotokollet hitar du längre ned på sidan.

Torsdag 26 maj

09.00 Internationell gästtalare

David Doorkenoho, PSIs regionala sekreterare för afrika och arabländerna.

Kongressen antog ett uttalande om flyktingkrisen.

Läs uttalandet

Motionsbehandling

Motion 5: Förbundets lönepolitiska plattform. Från ST inom Försäkringskassan.

Avdelningen vill att förbundet under kommande kongressperiod omarbetar den lönepolitiska plattformen mot en mer tydlig utgångspunkt i den facklige medlemmens intresse.

Styrelsen hänvisar till sitt förslag om hur ST ska jobba med lönepolitiken under kommande kongressperiod och föreslår att kongressen att motionen ska anses besvarad. Detta höll kongressen med om.

Motion 17: Utveckla den fackliga utbildningen. Från ST inom Universitets- och högskoleområdet

Avdelningen vill att utbildningar även ska ges på regional nivå om att teckna lokala kollektivavtal och om förhandlingar som rör inflytande genom MBL eller samverkan, övertalighet och turordning, att utbildningar i arbetsmiljö ska kompletteras, att utbildningar i jämställdhet och likabehandling ska bedrivas systematiskt och ingå som ett ordinarie inslag i utbildningstrappan.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå den första att-satsen, att anse den andra och den tredje att-satsen besvarade. Kongressen höll inte med styrelsen utan biföll motionen.

Motion1: Avtalsrådet. Från ST inom Forskning och tillväxt

Avdelningen vill  att stadgarna eller anvisningar från förbundsstyrelsen ska förtydligas så att det skrivs i första hand protokoll och i andra hand minnesanteckningar från dessa avtalsrådens möten, att informationen till ombuden blir sådan att det oftast är möjligt innan mötet att åtminstone diskutera förslagen med sin avdelningsstyrelse och om möjligt med sina medlemmar,
att arbetsformer utvecklas för att garantera avtalsrådets ledamöter ett reellt inflytande, för att främja medlemmarnas inflytande och delaktighet, över de frågor som behandlas.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att förbundsstyrelsen ska göra en översyn av riktlinjerna och att motionerna (1,2 och 3) i övrigt ska anses besvarade.Kongressen biföll motionens tredje att-sats. I övrigt gick kongressen på styrelsens linje.

Motion 2: Öka medlemsinflytandet. Från ST inom Försäkringskassan

Avdelningen vill, bland annat att ST inleder avtalsrörelsen i god tid så att medlemmar hinner komma ikapp med det nya avtalsläget och behoven framöver samt att tid för medlemsdiskussioner planeras och att avdelningens förtroendevalda på ett tydligt vis kan samla in yrkanden från medlemmar, att ST förbättrar processen med avtalsråd under avtalsrörelser som ska säkerställa att avdelningar hinner ta diskussioner inom sina avdelningsstyrelser.

Förbundsstyrelsen har lämnat samma svar på denna motion som på motionerna 1 och 3.

Kongressen biföll motionen samt ett tillägg.

Panelsamtal. Civilminister Ardalan Shekarbi och talar om den statliga styrningen i framtiden. Han kommer också svara på frågor inskickade av STs medlemmar.

12.45 Kongressen fortsäter med motionsbehandling

Motion 3. Centrala kollektivavtalsförhandlingar. ST inom Regeringskansliet

Avdelningen vill att förbundsstyrelsen beslutar att se över förhandlingsorganisationen så att de centrala kollektivavtalen blir mer förankrade i avdelningarna.

Förbundsstyrelsen har lämnat samma svar på denna motion som på motionerna 1 och 2.

Kongressen bifaller förbundsstyrelsen.

Motion 4. RALS på myndigheterna. Från ST inom Regeringskansliet

Avdelningen vill att förbundet arbetar för att myndigheterna i så stor utsträckning som möjligt ska följa revisionsperioderna för att säkerställa underlagen inför revisionerna.

Det håller inte förbundsstyrelsen med om som föreslår avslag. Kongressen håller med förbundsstyrelsen och avslår motionen.

Motion 10. Jämställdhet. Från ST inom Universitets- och högskoleområdet

Avdelningen vill att att resurser avsätts så arbetet med jämställdhetsintegreringen påbörjas omgående, att ST tar fram en strategi för jämställdhetsintegrering i enlighet med ovanstående beskrivning och att en första avrapportering av arbetet med jämställdhetsintegreringen sker till förbundsstämman 2017. Avdelningen lägger också ett tilläggsyrkande.

Förbundsstyrelsen håller egenligen med, men menar, bland annat, att ST tagit fram en ny vision och de värderingar som ST huvudsakligen vilar på, det vill säga, demokrati och medlemmarnas arbetsliv. ST avser således att arbeta än mer aktivt och strukturerat för att skapa jämställda arbetsplatser. Styrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kongressen bifaller styrelsen

13.30 Kongressen bryter för ett panelsamtal om Arbetslivets digitalisering

14.00 Motionsbehandling

Motion 11. Likabehandlings- och antidiskrimineringsarbetet. Från Universitets- och högskoleområdet

Avdelningen vill att resurser avsätts så arbetet med likabehandling och antidiskriminering påbörjas omgående, att ST tar fram en strategi för arbetet med likabehandling och antidiskriminering i enlighet med ovanstående beskrivning och
att en första avrapportering av arbetet med likabehandlings-‐ och antidiskriminerings-‐ arbetet sker till förbundsstämman 2017

Motion 12. Mer drivande i likabehandlingsfrågor/mångfald. Från ST inom Försäkringskassan

Avdelningen vill att ST ska ta fler initiativ, opinions- och kommunikationsmässigt, för att vara det ledande fackförbundet i ST:s upptagningsområde kring frågan om hur alla på arbetsplatsen har lika rätt till samma möjligheter, att T tar fram ett material för utbildning av ST förtroendevalda i att våga ha likabehandlingsdiskussionen på arbetsplatsen, att ST tar upp allas rätt till lika möjligheter på arbetsplatsen vid samtliga de mötesplatser vi har med arbetsgivarna.

Förbundsstyrelsen håller egentligen med motionärerna och pekar i sitt svar, i korthet, på det arbete som utförs idag. Styrelsen föreslår kongressen att besluta anse motionerna 11 och 12 besvarade.

Kongressen behandlar motion 11 och 12 gemensamt och beslutar att bifalla styrelsen svar på motion 11 och att bifalla motion 12 med tilläggsyrkanden.

Motion 13. Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Från ST inom Polisen

Avdelningen vill att ST återinför en skyddsombudsutbildning i egen regi som riktar sig mot arbetsmiljöarbetet inom Staten och Statliga bolag, att ST hjälper till med att fånga och bearbeta forskning inom arbetsmiljö och omsätter detta i dessa utbildningar.

Förbundsstyrelsen ansluter sig till motionen. Detta betyder att kongressen bifaller motionen.

Motion 14. Studerandeverksamheten. Från ST inom Försäkringskassan

Avdelningen vill att förbundet ser över hur man kan arbeta mycket mer synligt och framför allt medlemsvärvande på högskola och universitet. att förbundet utarbetar en tydlig plan för ovanstående samt ser över om det ska göras i samarbete med t.ex. TCO att ST påverkar TCO att jobba aktivare inte bara ut mot universitet och högskola utan även gymnasieskolor för att belysa vikten av fackligt engagemang

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad, bland annat, eftersom en översyn redan är genomförd. Detta blev också kongressens beslut.

Motion 15. Mötesplatser för förtroendevalda på avdelningsnivå. Från Universitets- och högskoleområdet

Avdelningen vill återinföra verksamhetsdagarna,och att ordna fler förbundsgemensamma mötesplatser för förtroendevalda på avdelningsnivå.

Styrelsen menar detta redan görs och finns och föreslår avslag. Kongressen går på styrelsens linje.

Motion 20. Ombudsmännens roll och stöd till avdelningarna. Från ST inom Regeringskansliet

Avdelningen vill att förbundsstyrelsen beslutar att ombudsmännen får det förtroende de borde ha att avgöra sina insatser vid sina tilldelade avdelningar.

Motion 21. Stoppa nedmonteringen av de regionala kontoren. Från ST inom Skatteverket

Avdelningen vill att dagens regionkontor ska finnas kvar och inte centraliseras ytterligare, både vad gäller personal och lokaler.

Motion 22. Fördelning av ekonomiska och personella resurser. Från ST inom Arbetsförmedlingen.

Avdelningen vill att regionindelningen ses över och att en ordentlig utvärdering av nuvarande organisation sker och att det sker förändringar i budgeten så att mer resurser avsätts till regionerna för stöd till det lokala fackliga arbetet.

Motion 23. Ökat lokalt förhandlings- och avtalsstöd. Från Universitets- och högskoleområdet

Avdelningen vill att STs kansliresurser skyndsamt omfördelas till ett starkare lokalt förhandlings- och avtalsstöd

Kongressen behandlar motionerna 20, 21,22 och 23

Styrelsen föreslår kongressen att bifalla att-satsen om att regionindelningen ses över och att en ordentlig utvärdering av nuvarande organisation sker, att i övrigt anse motionerna besvarade. Styrelsen lägger också ett tillägg som utgår från att särskilt beakta stödet till det fackliga arbetet i regionerna.

Kongressen diskuterar och tilläggsyrkanden läggs.

Efter en krånglig och lång omröstning beslutar kongressen, bland annat, att bifalla styrelsens förslag vad gäller motion 20, att bifalla motion 21 med tillägg, att bifalla motion 23 samt förbundsstyrelsen tillägg. För de exakta besluten - läs snabbprotokollet så fort detta är klart.

Motion 24. Ombudsman för chefer. Från ST inom Försäkringskassan

Avdelningen vill att ST ska ha en ombudsman för chefer som på heltid ägnar sig åt fackliga chefsfrågor.

Styrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad eftersom, bland annat, framhålla att det finns en ombudsman som har fått ansvaret att utveckla chefsmedlemskapets innehåll.

Kongressen beslutar att anse motionen besvarad.

Motion 25. Kvalitetssäkring av kongressbeslut. Från ST inom Universitets- och högskoleområdet

Avdelningen vill att kongressbeslut och då särskilt beslut som rör motioner följs upp och synliggörs i de handlingar som tas fram inför förbundsstämmor och kongress
att beslutsprotokoll från kongress, förbundsstämmor och förbundsstyrelsemöten görs tillgängliga för förtroendevalda.

Styrelsen föreslår att att bifalla motionens första att-sats, att bifalla den andra att-satsen, utom i den del som rör protokoll från förbundsstyrelsesammanträden.

Kongressen går på förbundsstyrelsens linje.

Motion 26. STs hemsida. Från ST inom Arbetsförmedlingen

Avdelningen vill att ett arbete påbörjas omgående med en ordentlig renovering av hemsidan så att den blir mer användarvänlig för förtroendevalda, att en arbetsgrupp tillsätts där fackligt förtroendevalda på olika nivåer finns med där man ser över användarvänligheten på www.st.org

Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motionen besvarad.

Kongressen bifaller motionen.

Motion 27. Därför väljer jag ST Från ST inom Universitets- och högskoleområdet

Avdelningen yrkar att STs värderingskort åter ska tas i bruk och ska finnas att beställa i ST:s webbshop.

Styrelsen svarar att kortet finns nytryckt och att motionen ska anses besvarad. Det tycker också kongressen.

Därmed är motionsbehandlingen klar.

Beslut om fortsatt process för nytt förbundsnamn

Kongressen diskuterar om ett nytt eventuellt förbundsnamn.

Läs mer

15.30 Förbundsordföranden har ordet

Britta Lejon tackar mötespresidiet, kongressombuden, gäster, de avgående ledamöterna i förbundsstyrelsen och många fler.

Briftta Lejon förklarar kongressen avslutad.

Kongressen är slut