Frågor och svar om namnförslag

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om förbundsstyrelsens förslag till nytt förbundsnamn.

Varför nytt namn?

Vi vill ge än mer nytta till medlemmar. Med det namnet vi har idag ser vi hinder så som: låg kännedom, otydligt och sammanblandning med andra aktörer. Namnet är inte allt men det är en del och vi vill ha ett namn som är en hävstång, inte ett hinder.

Vad är förslaget?           

En enig förbundsstyrelsen föreslår Fackförbundet Sterka som nytt förbundsnamn. Det har tagits fram från flera hundra förslag.

Varför detta förslaget?

Fackförbundet Sterka är ett namn som betonar vår grundläggande ideologi, tillsammans blir vi starka. Namnet beskriver även vad vi vill åstadkomma med vår fackliga verksamhet: vi stärker medlemmarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö, det demokratiska samhället samt mänskliga rättigheter och det fackliga arbetet i världen. Namnförslaget exkluderar inte någon medlemsgrupp, bygger på ett verb som visar på ett driv och en framåtanda och har en inbyggd betydelse vilket underlättar medlemsvärvning och skapar ökad kännedom.

Varför är inte ordet stat med i namnförslaget?

Vi organiserar anställda inom myndighet och verk, universitet och högskola samt bolag och stiftelser. Flera förslag har inkommit på namn som innehåller stat. Alla våra medlemmar arbetar inte inom statlig verksamhet och förbundsstyrelsen vill inte exkludera någon medlemsgrupp, nu eller i framtiden.

Hur tas ett beslut?

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag på ett nytt förbundsnamn. Beslut om förbundet ska byta namn sker på en kongress. En extrakongress är planerad till 24-25 oktober. Kongressombuden är förtroendevalda som är valda av medlemmarna och ska företräda medlemmarna.

Hur kan jag som medlem påverka?

Som medlem kan du skicka in dina tankar och frågor på framtidensst.se eller ringa ST Direkt på 0771-555 444. Du kan när som helst kontakta en förtroendevald för att prata om frågan. Förslaget kommer även att arbetas med på olika forum: förbundsstämma i maj, i avdelningarna och på arbetsplatser.

Varför lägga pengar på ett namnbyte?

Förbundet är relativt okänt för de vi vill värva. Vi måste därför, oavsett om vi byter namn eller inte, lägga resurser på att synas mer. För att kunna fortsätta påverka och nå de mål som kongressen beslutat behöver vi bli tydligare, i det är namnbyte en del. Vi vill göra ett bra förbund ännu bättre och ännu starkare.

Hur har processen gått till hittills?

Namnberedningen är en del i att utveckla förbundet, som startade våren 2015. Anledningen till detta är en längre tids diskussion om STs framtid och utveckling, baserat på fakta och statistik om förbundet och de utmaningar vi står för. Sedan dess har förbundet bland annat arbetat med att tydliggöra vår vision, våra värderingar, vilka vi är och vad som krävs i framtiden samt mål för de kommande fyra åren. I maj 2016 fick förbundsstyrelsen i uppdrag av kongressen att ta fram förslag på nytt förbundsnamn. Under hela projekttiden har delaktighet varit en viktig del. Det har gjorts på förbundsstämma, kongress, ordförandekonferenser, framtidsträffar runt om i landet, genom material till avdelningarna, enkäter och på interaktivitet på framtidensst.se. Åsikterna har legat till grund för styrelsen arbete och beslut om förslag på nytt namn.