Att teckna lokalt omställningsavtal 

Målet med arbetet lokalt är att facket och arbetsgivaren ska arbeta tillsammans för att bibehålla alla anställdas kompetens och att den är så hög som krävs för anställningen. 

Arbetsgivaren avsätter 0.3 procent av lönesumman varje år i en pott som används till omställningsarbete. Fack och arbetsgivare ska tillsammans komma överens om hur pengarna används och hur det årliga arbetet ska pågå. När man är överens tecknar facket och arbetsgivaren ett avtal för att dokumentera hur pengarna ska användas. 

Arbetet på arbetsplatsen går till på följande sätt 

1. Förberedelse 

Till att börja med ska facket och arbetsgivaren tillsammans diskutera och komma överens om vilka områden, åtgärder och aktiviteter som ska vidtas för att uppnå syftet med ett långsiktigt omställningsarbete. 

För att lyckas med detta arbete krävs det att det lokala facket skaffar sig en bild av vilka behov som finns. Här kan det vara lämpligt att göra lite analysarbete, t ex enligt följande: 

 • Analys av nuläget 
 • Hur ser kompetensen ut bland de anställda? 
 • Hur ser åldersfördelningen ut? 
 • Analys av den omedelbara/närmaste framtiden (t ex 6 mån-24 månaderna). 
 • Analys av framtiden sedd på 3-10 år eller mer. 
 • Vilken målgrupp är aktuell för eventuella åtgärder. 

När detta är etablerat är nästa steg att fundera på vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla det behov som är identifierat, antingen på individuell nivå eller på generell nivå 

De åtgärder som behöver vidtas ska ta sin utgångspunkt i vilka mål som ska uppnås. Här behöver lokala facket kanske formulera ”yrkanden” som sedan får diskuteras med arbetsgivaren. 

Innan diskussionerna sker med arbetsgivaren är det önskvärt att facken tillsammans har en dialog och når en samsyn och enighet om vilka insatser som behöver vidtas innan diskussionerna eller förhandlingarna tar vid på allvar med arbetsgivaren. 

Tänk på! 

För att lyckas med uppdraget att teckna avtal om lokala omställningsmedel måste en förankring ske med övriga lokala fack. 

De medel som avsätts till det lokala omställningsarbetet är till för alla anställda, inte bara medlemmarna i ST. Därför är det viktigt att ha en helhetssyn! 

Exempel på åtgärder som kan genomföras med pengar från potten: 

 • Utbildningsinsatser 
 • Mentorsprogram 
 • Individuella utvecklings-/handlingsplaner 
 • Delpension 
 • Tillfällig ekonomisk ersättning för att underlätta en rörlighet . 

2. Lokalt avtal 

När arbetsgivaren och facket kommit överens om vilka åtgärder som passar arbetsplatsen ska detta dokumenteras i ett avtal. 

Om det redan finns ett lokalt avtal om hur pengarna ska användas behövs inget nytt så länge som facket och arbetsgivaren är överens om att det gamla avtalet fungerar. 

-Vid avtalsskrivandet är det viktigt att det som parterna är överens beskrivs på ett tydligt sätt. Undvik svepande eller oprecisa ordalag. Skriv det som avses och det som menas. 

Till exempel bör det finnas en tydlig beskrivning av vilka åtgärder som avses, bestämda tidsperspektiv och vem som ansvarar för att åtgärden blir av och ordentligt genomförd. 

Tänk på! 

Kom ihåg att beslutet om vilka åtgärder som ska finnas med i avtalet ska ägas av parterna gemensamt. När beslutet om åtgärderna är klart är det arbetsgivaren sak att verkställa beslutet om åtgärder. 

3. Genomförande 

Arbetsgivaren är ansvarig för att pengarna används på det sätt man kommit överens om. 

Bevaka att de överenskomna åtgärderna kommer igång och avslutas enligt överenskommen tidsplan. 

4. Uppföljning och avstämning 

Varje år ska arbetsgivaren redovisa hur pengarna har använts. Utöver den årliga redovisningen ska fack och arbetsgivare göra en avstämning senast 3 månader innan avtalet löper ut (var tredje år om de inte kommit överens om något annat). 

Redovisningstillfället kan användas för att utvärdera hur arbetet har gått under året och ligga till grund för förbättringar i framtiden. 

Tänk på! 

När i tiden detta sker bör parterna komma överens om. Skriv gärna i det lokala avtalet vilka tidpunkter som ska gälla. 

Stöd utifrån 

Vill arbetsgivaren och facket ha stöd i arbetet kan de tillsammans delta i olika öppna aktiviteter som Trygghetsstiftelsen erbjuder. Det är ett bra sätt att få kunskap och inspiration om hur pengarna kan användas på bästa sätt för arbetsplatsen. 

Inte överens? 

Kommer fack och arbetsgivare inte överens lokalt finns råd och stöd att få från centrala parter, Arbetsgivarverket och ST. 

Här är tanken att centrala parter kan bistå med inte bara råd men också vara ett stöd i att hitta lösningar genom att tillsammans föra en dialog. Det är dock inte avsikten att centrala parter tar över ansvaret från lokala parter. 

För att aktualisera det centrala stödet- kontakta er avdelningsombudsman. 

Kan man ändå inte komma överens kan frågan överlämnas till en skiljeman som väljs av arbetsgivaren och facket på arbetsplatsen. Kostnaden för detta delas lika.