Förkyld

Detta är karensavdrag

1 januari 2019 trädde en ny lag om karensavdrag i kraft. Karensavdraget ersätter karensdagen, den dag den anställde inte fick ersättning för vid sjukdom. Här kan du läsa om hur de nya reglerna fungerar och varför de infördes.

Kort om karensavdraget

  • Karensavdraget är en ändring i sjuklönelagen och trädde i kraft 1 januari 2019.
  • Det nya avdraget ersätter karensdagen. Karensdagen ansågs orättvis för de som arbetar olika antal timmar per dag.
  • Den anställde kommer fortfarande stå för en viss kostnad (självrisk).
  • Karensavdrag baseras på ett genomsnitt av arbetstiden, istället för att räkna bort den dag den anställde var sjuk. 20 procent av sjuklönen, i genomsnitt, per vecka enligt lagen.
  • Sjuklönen utgår från nu från dag 1 till dag 14 i stället för från dag 2 till dag 14.

Detta innebär förändringen

Lagen om karensavdrag innebär att sjuklön betalas ut mellan dag 1 och 14. Löneavdraget är 20 procent på sjuklönen, i genomsnitt och utslaget på en vecka. Den gamla lösningen med karensdag gav sjuklön från dag 2 till 14, och löneavdraget var beroende på hur du skulle ha arbetat under din karensdag.

Eftersom karensdagen avskaffas så avskaffas också reglerna om olika avdrag den anställde fick om denne hade arbetat en del av karensdagen. Dessa avdrag tas bort eftersom de är kopplade till karensdagen.

Därför införs förändringen

Lagstiftaren ansåg att karensdagen varit orättvis för de som haft oregelbunden arbetstid. Detta för att karensdagen ledde till att de som skulle ha arbetat ett långt pass just den dag karensdagen inföll fick ett väldigt stort avdrag. Karensavdraget ska därför istället baseras på sjuklönen under fler dagar, och på det sättet minska orättvisorna som uppstod vid oregelbunden arbetstid.

Råd vid lokala förhandlingar

I vissa fall kan lokala avtal på din arbetsplats behöva anpassas till den nya lagstiftningen. Det är enbart de förändringar som behövs för att kunna tillämpa lagstiftningen som måste ske. Var därför uppmärksam på om din arbetsgivare försöker ändra även andra villkor inom ramen för dessa förhandlingar.

Finns lokala avtal för anställda med koncentrerad arbetstid kan de fortsätta att tillämpas och behöver därför inte anpassas.

Viktigt om du får frågor

Får du som är förtroendevald frågor är det viktigt att veta vilket avtal som gäller för den anställde samt om denne arbetar enligt kontorsarbetstidoregelbundet, eller koncentrerat. Detta eftersom det varierar i de centrala avtalen hur karensavdraget är reglerat. Det kan också finnas skillnader i lokala avtal på er arbetsplats. Tänk på att du alltid kan ringa, eller hänvisa till, ST Direkt om du är osäker.

Olika regler på olika avtalsområden

När lagstiftningen ändras måste även de centrala avtal lagen har bäring på ändras så att de följer den nya lagstiftningen, därför har ST förhandlat om dessa. Reglerna ser olika ut på olika avtalsområden och de avtal som påverkas inom Arbetsgivarverkets område är: Villkorsavtalet, Affärsverksavtalet och VASA (avtalet för de som är anställda genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder). 

Inom bolagssektorn påverkas de centrala avtalen inom Spårtrafik, Kommuniktion och Järnvägsinfrastruktur.