Anställningsavtal vid Beredskapsjobb

Under 2017 inför regeringen ”Moderna beredskapsjobb” på de statliga myndigheterna. Fack och arbetsgivare är överens om att Särskilt villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar (VASA) ska tillämpas vid deras anställning.

De moderna beredskapsjobben riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden – nyanlända eller personer som varit arbetslösa i mer än tre år och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Arbetsuppgifterna består av sådant som behöver bli gjort men som inte görs idag. Under 2017 ligger volymen på 500 jobb med en uppväxling mot 5 000 jobb år 2020.

Parterna är överens om att det för de som anställs i moderna beredskapsjobb i statlig sektor ska Särskilt villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar (VASA) tillämpas.

Särskilt villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar (VASA)

Det centrala villkorsavtalet Särskilt villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar (VASA) reglerar villkoren för arbetsmarknadspolitiskt motiverade tidsbegränsade anställningar av personer som omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det vill säga beslut om anställningar i syfte att främja allmänna arbetsmarknads-, social- och syssel-sättningspolitiska mål enligt 4 § anställningsförordning (1994:373).

Observera att det givetvis är behoven i den enskilde arbetsgivarens verksamhet som styr i vilken utsträckning arbetsgivaren har möjlighet att tidsbegränsat anställa arbetstagare som omfattas av VASA.

Tidsbegränsning

VASA innebär att centrala parter kommit överens om en avvikelse från lagen om anställningsskydd (LAS) genom att träffa avtal om en särskild grund för tidsbegränsad anställning. Detta innebär konkret att anställningstiden som VASA medarbetare inte räknas in i anställningstid enligt reglerna om allmän visstidsanställning i LAS.

Avtalets tillämpningsområde

Avtalet är tillämpligt på beslut om tidsbegränsad anställning hos arbetsgivaren om sammanlagt maximalt 12 månader för en och samma arbetstagare, där arbetstagaren omfattas av villkoren i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd med stöd av lag eller förordning, se avtalets 2 §.

För moderna beredskapsjobb är parterna överens om att medlemmar kan ha två på varandra följande anställningar inom ramen för VASA och moderna beredskapsjobb, dvs 12 mån + 12 mån. Den naturliga brytpunkten gör också att tex lön kan omförhandlas vid denna brytpunkt. Personer anställda inom ramen för VASA omfattas annars inte av lönerevision enligt RALS.

Moderna beredskapsjobb får inte tillämpas om de föregåtts av eller ersätter uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Till Avtalet

Kontakta ST Direkt om du har några frågor.

Nyhet

Moderna beredskapsjobb införs på statliga myndigheter 2017

Under 2017 inför regeringen ”Moderna beredskapsjobb” på de statliga myndigheterna. Beredskapsjobben riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden – nyanlända eller personer som varit arbetslösa i mer än tre år och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Arbetsuppgifterna består av sådant som behöver bli gjort men som inte görs av idag. Under 2017 ligger volymen på 500 jobb med en uppväxling mot 5 000 jobb år 2020.
Press

Satsa mer på beredskapsjobben

Idag presenterar regeringen budgeten för 2017 och framåt. Ett mål för regeringen är att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 och budgeten rymmer därför flera satsningar på minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning.