Så möter du en medlem i kris

Som förtroendevald kan du behöva stötta medlemmar som hamnat i kris. Det kan vara svåra samtal men genom att vara inlyssnande och med struktur i samtalet kan ni tillsammans hitta lösningar.

Din roll är att stötta medlemmen i lösningen av dennes problem, men se upp så att du inte tar över hela lösningen. Ditt uppdrag är att stötta i arbetsrelaterade problem och ibland dyker det upp medlemmar vars hela liv har raserats på något sätt, då är det viktigt att varsamt hänvisa dem till rätt instans, exempelvis företagshälsan, om sådan finns. Var tydlig med att medlemmar inte bara kan lägga problem i knät på dig, utan att de förväntas vara delaktiga i lösningen.

Modellen vi beskriver här går utmärkt att använda i alla sammanhang som medlemmar behöver stöd och coachning, allt från förberedelser inför lönesamtalet till svåra krissamtal.

Lyssna aktivt och använd öppna frågor

Låt medlemmen prata, din roll är att lyssna och genom att ställa frågor få hela bilden klart för dig. Som medmänniskor vill vi gärna komma med lösningar, men i de här situationerna är det viktigt att avvakta och låta medlemmen själv vara delaktig i lösningen. Det kan också vara så att det finns fler sidor av situationen, och då är det bra att inte rusa iväg och lösa problemet för snabbt.

För att få en helhetsbild är det bra att använda sig av öppna frågor, som vad, vem, hur, vilka och var. Undvik varför eftersom det ofta kan upplevas som ifrågasättande. De öppna frågorna får medlemmen att utveckla och beskriva situationen mer utförligt. Det minskar också risken att du själv tolkar problemet utifrån dina egna erfarenheter.

Stängda frågor (sådana som man kan svara ja och nej på) ger stängda svar. De kan vara bra att använda sig för att bekräfta läget, till exempel genom att säga ”stämmer det alltså att det som hände var det här…?”

Struktur på samtalet

En bra struktur att hålla sig till i medlemssamtal är följande:

  • Läge: Vad är det som har hänt? Hur har medlemmen upplevt detta? Finns det andra inblandade parter? etc.
  • Mål: Hur skulle medlemmen vilja att det var?
  • Metod: Vad behöver göras för att nå målet?
  • Uppföljning: Hur gick det? Har ni nått målet? Känner medlemmen sig nöjd? Behöver det tas vidare?