Valberedning

Valberedningen lägger förslag på personer i den framtida styrelsen. Som del i valberedningen har du stor möjlighet att påverka hur representationen i styrelsen kommer att se ut.

Att sitta i en valberedning kan vara ett av de viktigaste förtroendeuppdragen i ST. Som en del av valberedningen är det du som ger råden om vem eller vilka som är bäst lämpade att leda det fackliga arbetet.

En effektiv valberedning arbetar under hela verksamhetsåret för att hitta de personer som är bäst lämpade för uppdraget och tar även hänsyn till mångfald och jämställdhet.

Kompetens

Valberedningen ska bestå av personer med god kännedom om:

  • Den fackliga verksamheten
  • Medlemmarna i organisationen
  • Hur organisationen är uppbyggd
  • Vad uppdragen innebär

Valberedningens uppgift

Komma med förslag

Valberedningen lägger alla förslag på de funktioner som ska väljas av årsmötet eller ombudsmötet förutom på vilka som ska ingå i den nya valberedningen. De föreslagna ska vara tillfrågade och ha accepterat uppdraget innan valberedningen lägger sitt förslag. Medlemmarna ska ges möjlighet att nominera kandidater till de olika posterna.

Träffa styrelsen

Valberedningen ska träffa styrelsen för att bilda sig en uppfattning om hur styrelsearbetet fungerar. Det är praxis att tillfråga de ledamöter vars mandatperiod går ut om de vill ställa upp för omval. Men valberedningen är fri att föreslå andra kandidater.

Jobba för jämställdhet och mångfald

Valberedningen ska i sitt arbete ta hänsyn till att en jämn könsfördelning och mångfald uppnås och att olika medlemsgrupper blir representerade på ett bra sätt. De förtroendevalda ska ha en sammansättning av olika kompetenser, så att målen i det fackliga arbetet uppnås.

Rekrytera medlemmar

Valberedningen ska aktivt arbeta för att rekrytera och motivera medlemmar att ta på sig fackliga uppdrag. För det krävs att valberedningen söker upp medlemmar och på olika sätt marknadsför vikten av ett fackligt engagemang.

Informera

Valberedningens förslag och uppgift om vilka kandidater som nominerats, men inte tagits med i förslaget, skall tillställas årsmötet/ombudsmötets ledamöter senast två veckor före mötet.

Formella förutsättningar

Valberedningen väljs av årsmötet eller ombudsmötet och består normalt sett av tre till sju ledamöter.

De som sitter i valberedningen kan inte samtidigt ha ett förtroendeuppdrag i den styrelse som de ska lägga förslag till. Om valberedningen föreslår någon av sina egna ledamöter till en förtroendepost ska denne avgå ur valberedningen.