Lönekartläggning

För att komma åt osakliga löneskillnader som beror på kön är alla arbetsgivare skyldiga att varje år genomföra en lönekartläggning.

Vad är lönekartläggning?

Syftet med kartläggningen är att upptäcka, synliggöra och åtgärda osakliga löneskillnader. Lönekartläggningen ska göras i samverkan med facket.

Lönekartläggningen ska ge svar på:

  • Är löneprinciper, policies och praxis för anställningsvillkor utformade på ett sätt som missgynnar kvinnor eller män?
  • Har kvinnor och män lika lön för lika arbete?
  • Har kvinnor och män lika lön för likvärdigt arbete?

Lönekartläggningen ska alltså omfatta både en genomgång av lönesystemet och lönerna. När lönerna jämförs ska skillnader mellan könen undersökas både när det gäller lika arbete (samma befattning) och likvärdigt arbete. Kanske är det så att kvinnodominerade yrken är sämre avlönade än andra yrken med samma svårighetsgrad och arbetsförhållanden?

Aktiva åtgärder

Lönekartläggning är en del av arbetet med aktiva åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att genomföra. Aktiva åtgärder handlar om ett aktivt arbete för att förebygga diskriminering och främja likabehandling. Till dig som vill lära dig mer om hur du kan driva på arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder har vi samlat information på sidan verktyg för likabehandling.

När ska en lönekartläggning göras?

En lönekartläggning ska göras årligen på alla arbetsplatser, oavsett antal anställda. Arbetsgivare med minst 10 anställda ska dokumentera lönekartläggningen. Har din arbetsplats minst 25 anställda är arbetsgivaren även skyldig att dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder, vilket omfattar fler områden än jämställda löner. Dokumentationen ska vara skriftlig.

Lönekartläggningen kan göras när som helst på året men ett råd är att göra kartläggningen ungefär samma tid varje år så att den är i fas med den ordinarie lönerevisionen. 

Fackets roll i lönekartläggningen

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren samverka med fackliga organisationer i lönekartläggningsarbetet. Det gäller i alla steg i kartläggningen. Den fackliga företrädaren har också ett kvalitetssäkrande uppdrag och bör säkerställa att alla momenten genomförs - att kartläggningen dokumenteras, att åtgärdsplan upprättas och att arbetet följs upp.

Fackets roll i arbetet med aktiva åtgärder delvis är annorlunda än vid andra partskontakter. Frågor som rör en diskrimineringsfri arbetsplats är inte förhandlings- eller kompromissbara som många andra frågor som diskuteras mellan fack och arbetsgivare.

Lönekartläggningen handlar om lika rättigheter, vilket gör att fack och arbetsgivare gemensamt och i samsyn behöver arbeta för att osakliga löneskillnader inte ska förekomma. Det innebär också att den facklig företrädaren ska se till hela lönestrukturen och alla anställdas löner – inte bara medlemmarnas.

När arbetsgivaren inte följer lagen

När en arbetsgivare inte följer lagkraven om aktiva åtgärder behöver facket uppmärksamma arbetsgivaren på detta. Om möjligheterna att nå fram till arbetsgivaren genom dialog och förhandling är uttömda kan det för Fackförbundet ST som central arbetstagarorganisation bli aktuellt att ansöka om vitesföreläggande hos Nämnden mot diskriminering.

Har du eller facket på din arbetsplats frågor om hur ni bör gå tillväga om arbetsgivaren inte uppfyller kraven på aktiva åtgärder? Hör av dig till din sektion eller avdelning eller ring ST Direkt på 0771-555 444!

Så gör ni en lönekartläggning

Här har vi samlat information och utbildningar till dig som ska delta i lönekartläggningen. 

Lönekartläggning steg för steg

I handboken Aktiva åtgärder går OFR igenom hur en lönekartläggning går till steg för steg. Har kan du också läsa om att arbetsgivarna enligt lag är skyldiga att genomföra en lönekartläggning varje år.  

Ladda ner eller beställ handboken här

Diskrimineringsombudsmannens e-utbildning

DO har tagit fram en e-utbildning med stegvis genomgång för hur lönekartläggning och analys av resultaten kan gå till. Utbildningen riktar sig till arbetsgivare, men är även användbar för dig som är förtroendevald. 

Till e-utbildningen

Lönekartläggning i statlig verksamhet

Ett bra tips för att analysera löneskillnader mellan män och kvinnor är Partsrådets metodstöd. De kallar det för Välkommen till BESTA-vägen.

Metoden kan användas i lönebildningsarbetet på myndigheter och bygger på att analysen integreras det i den lokala lönebildningsprocessen. Parterna på central nivå på det statliga avtalsområdet är överens om att BESTA-vägen är ett bra sätt att identifiera och undvika osakliga löneskillnader.

Till BESTA-vägen

Lönekartläggning i bolag

För dig som är anställd i privat verksamhet eller ett bolag med statligt uppdrag finns verktyget Analys Lönelots.

Till lönelotsen

Så ser löneskillnaderna ut

I ett seminarium föreläser Marie Trollvik från lönelotsarna om hur löneskillnaderna mellan män och kvinnor ser ut, vilka återkommande mönster vi kan se och hur vi kan arbeta proaktivt för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader. Seminariet hölls och spelades in den 8 mars 2019.

Se seminariet