Pratbubblor mot grön bakgrund

Verktyg för likabehandlingsarbete

När du arbetar med likabehandling och jämställdhet på arbetsplatsen är det viktigt med rätt kunskap. Här samlar vi verktyg för att arbeta med aktiva åtgärder och mot diskriminering på jobbet.

Diskriminering

I handboken Vad är diskriminering? får du bland annat lära dig mer om diskrimineringsgrunderna och om bevisning, frister och påföljder enligt diskrimineringslagen. Använd den gärna som stöd när du arbetar för att förebygga diskriminering på din arbetsplats.

Ladda ner handboken

Jämställd och inkluderande arbetsmiljö

Lär dig mer om jämställd arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets sajt

Lär dig mer om och hitta verktyg för att skapa jämställdhet i arbetsmiljön på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Till sidan

Seminarium: Genus och hälsa

I det här seminariet pratar forskaren Annika Härenstam om varför det är mer relevant att diskutera arbetsmarknadens övergripande strukturer och organisering än kvinnors arbetsmiljö.

Se seminariet

Aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

Arbetsgivaren ska, i samverkan med facket, arbeta aktivt och förebyggande för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. Inom aktiva åtgärder ryms bland annat arbete för att förhindra sexuella trakasserier, genomförandet av en årlig lönekartläggning samt att arbeta förebyggande och löpande med de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Facklig handbok om aktiva åtgärder

Boken Vad är aktiva åtgärder? tar upp vad du som facklig kan göra för att driva på arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder.

Beställ eller ladda ner boken

E-utbildning för fack och arbetsgivare

Diskrimineringsombudsmannens guide för att underlätta för arbetsgivare och fackliga organisationer att komma igång med arbetet med diskrimineringslagens aktiva åtgärder.

Guide för aktiva åtgärder

Lönekartläggning

Lönekartläggning är ett viktigt verktyg för att komma åt osakliga löneskillnader mellan könen. Alla arbetsgivare är skyldiga att genomföra en årlig lönekartläggning. Fackets roll är att se till att arbetsgivaren följer diskrimineringslagen och att lönekartläggningen sker på rätt sätt.

Läs mer om lönekartläggning