Vad är förhandling?

En förhandling är en formell process mellan två parter, i vårt fall ST och arbetsgivaren, där vi träffas för att lösa meningsskiljaktigheter eller skapa förbättringar på arbetsplatsen. Förhandlingsrätten regleras bland annat i lag och kollektivavtal.

För att hålla en formell förhandling ska du göra en förhandlingsframställan. Du binder dig då av förhandlingsskyldighet. Förhandlingsskyldigheten gäller båda parter och ni kan bli skadeståndsskyldiga om ni uteblir från en förhandling utan giltig orsak.

Att förhandla är formellt och ställer därför en del krav, men det öppnar också många möjligheter att driva frågor på ett helt annat sätt än om du hade haft mindre formella möten eller samtal med arbetsgivaren. Vilka möjligheter du har beror på vilken typ av förhandling du sitter i.

Här kan du läsa mer om förhandlingsframställan

Läs om olika typer av förhandlingar

Är det alltid en förhandling när jag pratar med arbetsgivaren?

Som facklig företrädare kan du träffa arbetsgivaren och föra en diskussion om något utan att det är en förhandling. Vill ni tona ned allvaret och försöka lösa en fråga utan att kalla till förhandling kan ni istället ha en överläggning. En överläggning är ett mindre formellt möte där man försöker utreda om frågan kan lösas utan förhandling. Det är viktigt att båda parter är införstådda med formen för mötet, då en förhandling bryter preskriptionstiden, medan en överläggning inte alls påverkar preskriptionstiden.

Ett exempel på överläggning är varselöverläggning (LAS §30). Innan en arbetstagare kan sägas upp ska arbetsgivaren underrätta honom eller henne personligen, samt fackförbundet han eller hon är medlem i. Skyldigheten gäller både vid uppsägning på grund av personliga skäl, avsked och om en tidsbegränsad anställning inte kommer att förlängas. Rätten att genomföra sådana överläggningar är delegerad till lokala fackliga företrädare, men det är alltid bra att kontakta STs kansli i en sådan situation.

En facklig företrädare kan också begära överläggning med arbetsgivaren om arbetsgivaren till exempel beslutat att avbryta en medlems provanställning i förtid.