Lyckas i dina förhandlingar

Som förtroendevald med förhandlingsmandat kan du bli kallad till förhandling med din arbetsgivare, eller själv påkalla en förhandling i en fråga som är viktig för STs medlemmar. Här kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att lyckas i dina förhandlingar.

Förbered dig väl

Oavsett om du blir kallad till förhandling av din arbetsgivare eller själv kallar behöver du förbereda dig. Se till att ni har svar på följande frågor:

 • Vad gäller i förhandlingen?
  Vilken typ av förhandling kommer ni att ha? Fundera på vilka regler i lag och kollektivavtal som kan bli aktuella under förhandlingen. Kommer ni behöva rådgivning? Ta kontakta med er avdelningsstyrelse, ombudsman eller ST Direkt om det behövs.
 • Vad vill era medlemmar?
  Medlemsförankringen ett av de viktigaste stegen inför förhandling. Kalla till ett medlemsmöte eller använd ett alternativ till möten för en bra dialog.
 • Vad är er strategi?
  Ta fram en tydlig strategi för vad ni vill uppnå, och hur ni ska nå dit. Var realistiska och ha gärna alternativ utifrån vilken respons ni får från motparten. Det kan vara bra att tänka i form av huvudmål, delmål och reträttmål.
 • Vilka är era argument?
  Lista de argument som talar för er sak, och när under förhandlingen ni ska presentera dem. Ta hjälp av medlemmarna, vilka är möjligheter och farhågor ser de?
 • Vilka är arbetsgivarens argument?
  Förbered er på motargumenten som kan komma, och hur ni bemöter dem. Var försiktiga med att ställa ultimatum och använda negativa uttryck i förhandlingarna.
 • Finns det underlag?
  Har ni fakta eller statistik som stödjer era argument, eller behöver ni själva ta fram det? Fundera på hur ni kan samla in underlag från medlemmarna på er arbetsplats.

Praktiskt exempel

Enligt en arbetsmiljöenkät ni gjort på arbetsplatsen kan X-antal personer inte koncentrera sig i kontorslandskapet. När ni förhandlar för att förbättra dessa medlemmars arbetsmiljö kan bra argument vara att individerna lider av obehag och att det leder till nedsatt produktivitet och på så sätt även skadar verksamheten.

Kom ihåg att om ni hänvisar till skriftligt material är ni skyldiga att kunna visa upp det för motparten.

Samarbeta med andra förbund

Om ni har ett gott samarbete med andra fackförbund på er arbetsplats kan ni överväga att samarbeta med dem, förutsatt att ni har en gemensam ståndpunkt

Ta fram ett eget, konstruktivt förslag om det är möjligt. Kom ihåg att en förhandling handlar om givande och tagande, båda parter ska få ut något av mötet

Öva gärna på att redogöra för era synpunkter, och på att ställa kritiska frågor till varandra! Rollspel kan vara ett sätt att bli bekväm med sina argument.

Under förhandlingen

Förhandlingsskyldigheten gäller båda parter. Ni är alltså skyldiga att komma till förhandlingen, och kan bli skadeståndsskyldiga om ni uteblir utan giltig orsak. Ni bestämmer själva vem ni skickar till en förhandling, det behöver inte vara ordföranden som förhandlar alla gånger. Det är bra om man är två som går på förhandlingen, så att den ena kan föra anteckningar. Arbetsgivarens representant brukar vara den som för protokoll, men ni kan komma överens om annat. Egna minnesanteckningar är också ett bra stöd när ni senare justerar protokollet.

Parterna har en skyldighet att föra förhandlingen framåt och inte förhala processen. Däremot har ni alltid rätt att ajournera, det vill säga ta en paus i förhandlingen. Man kan ajournera en kort stund (till exempel för att hinna ringa sin ombudsman eller ställa en fråga till sina medlemmar) eller ajournera förhandlingen för dagen. I så fall slutar ni för dagen, men bokar en tid då förhandlingen ska fortsätta.

Ibland kan det hetta till under en förhandling, men målet är att hålla sig lugn och undvika starkt laddade ord och personangrepp. Lyssna på motparten, innan ni presenterar ert eget förslag. Ställ frågor om det ni inte förstår. Var ärliga, tydliga och respektfulla. Att vara samstämmiga ger ett gott intryck - kom överens innan om vem som ska säga vad.

Att avsluta en förhandling

När en förhandling är avslutad är något ni kommer överens om tillsammans med motparten och därför ser det olika ut. Inom myndighetsvärlden brukar en förhandling vara avslutad först när protokollet är justerat. På bolagssidan finns det ingen reglering om när eller hur en förhandling avslutas. Bestäm därför alltid innan ett möte avslutas vart ni står i förhandlingarna.

Det finns olika sätt att avsluta en förhandling. Ni kan komma överens, vara överens om att ni är oense, frånträda förhandlingen eller avsluta i oenighet. Ni kan vara oeniga i vissa frågor, och eniga i andra. Var tydliga med hur förhandlingarna slutade i protokollet. Det påverkar möjligheterna att driva frågorna vidare!

Innan ni avslutar förhandlingen bör ni gå igenom vad ni kommit överens om och om ni accepterar arbetsgivarens förslag eller om ni vill avsluta i oenighet.

Om ni inte kommer överens

Kommer ni inte överens vid den lokala förhandlingen kan det vara så att ni behöver lyfta era frågor och begära en central förhandling. Om ni kommer fram till att era frågor ska gå till central förhandling behöver ni innan ni avslutar förhandlingen lokalt kontakta STs kansli och er avdelningsstyrelse. Det är ST centralt som beslutar om man ska begära en central förhandling enligt MBL §14.

Från och med den dag den lokala förhandlingen avslutas har ni fem kalenderdagar på er att begära central förhandling, det är alltså bråttom. Därför är det extra viktigt att veta när förhandlingen formellt är avslutad.

Ofta kan det räcka med att markera sitt missnöje genom att inte godkänna arbetsgivarens förslag, det vill säga bli oeniga. Ni kan också göra en protokollsanteckning, om man vill utveckla sin argumentation för att inte hålla med eller helt reservera sig. Det är en starkare markering om att man ogillar beslutet som fattats.

Efter förhandlingen

När förhandlingen är avslutad måste medlemmarna få reda på hur förhandlingen har gått. Ha ett möte, eller skicka ut ett mejl och försök svara på de här frågorna:

 • Hur gick förhandlingarna och vad är resultatet?
  Beskriv vad ni fick igenom och vad som är skillnaden i ett eventuellt nytt avtal mot tidigare. Om ni inte fick igenom någonting, fanns det krav från arbetsgivaren som ni stoppade? Beskriv dem i så fall. Var inte rädda för att lyfta eventuella försämringar, men var noga med att motivera varför resultatet blev som det blev, varför det krävdes och vad ni fick i utbyte.
 • Hur ska ni jobba vidare med frågorna?
  Oavsett om ni nådde framgång i era frågor eller inte så berätta hur ni kommer att gå vidare. Om ni lyckades, vilken är tidplanen för förändringarna ni önskade? Om ni inte fick igenom era krav, hur kommer ni fortsätta förhandlingarna?

Hitta fler tips på hur du når ut på arbetsplatsen

Ha gärna ett internt möte efter förhandlingen där ni tillsammans kan analysera vad som sagts i förhandlingarna och vad resultatet blev. Dokumentera gärna och spara i en ”erfarenhetsbank” ni kan använda inför nästa förhandling.

Ha också en dialog med medlemmarna om resultatet. Är de nöjda? Vad tycker de skulle kunna bli ännu bättre och har de idéer på andra lösningar eller argument till er nästa förhandling? Det är ni tillsammans som är facket på er arbetsplats.