Gruppdynamik och ledarskap

Varför är vissa grupper effektiva och får saker att hända medan andra grupper snurrar runt i samma diskussion hela tiden utan att ta sig vidare? FIRO-modellen är en förklaringsmodell som visar när en grupp är som mest effektiv, och hur ni kan arbeta i er grupp för att nå dit.

Du känner säkert igen dig i att olika grupper fungerar på olika sätt, vissa är öppna och välkomnande medan andra är snävare och där tar lite längre tid att lära känna gruppdeltagarna. En grupp arbetar dock som effektivast när gruppdeltagarna har tillit till varandra, tillåts komma med idéer och kan fokusera på sina arbetsuppgifter. 

FIRO-modellen beskriver tre olika faser som en grupp behöver ta sig igenom för att komma till det stadie där arbetet är som effektivast- samhörighet. FIRO visar hur effektiv en grupp är i varje fas på vägen till samhörighet och vad som kännetecknar faserna. Enligt modellen så är grupprocessen cyklisk vilket innebär att det inte är möjligt att hoppa över någon fas och att en grupp alltid ”kommer tillbaka” till den första fasen så fort gruppkonstellationen förändras. Modellen ger också konkreta förslag på hur gruppen kan komma vidare när de kört fast. Denna modell kan du använda för att få bättre förståelse för din grupp, vart den befinner sig och hur ni kan komma vidare i er process. 

Som ledare kan du hjälpa gruppen att utvecklas och bli effektivare genom att anpassa ditt ledarskap. Nedan följer en kort förklaring av FIRO-modellen.

Fas 1: Tillhöra

Den första fasen som kallas tillhöra, utspelar sig när gruppen är helt ny eller när någon har tillkommit eller försvunnit från gruppen. Vi frågar oss vilka de andra medlemmarna i gruppen är, om vi vill ingå i just den här gruppen och om vi får ingå i den. Deltagarna i en grupp i den här fasen lägger mycket av sin energi för att lära känna varandra och har inte energi till att utföra de uppgifter som gruppen är tillsatt för att lösa. För att komma vidare och bli effektivare behöver gruppen ges tid till att lära känna varandra och få tillit till varandra. Gruppen har ett behov av yttre strukturer, direktstyrning, rutiner och spelregler. Den behöver också prata om vad eller vem gruppen är till för och vilken uppgift den har. Som ledare ska du uppmuntra att gruppen vill lära känna varandra och fokusera på att hitta en gemensam målbild som alla förstår och accepterar. Skapa gärna utrymme för gruppen att umgås utanför de formella ramarna t.ex. genom att lägga tid på sociala aktiviteter som fika eller någon aktivitet där gruppmedlemmarna kan prata mycket med varandra. Detta hjälper gruppen att lära känna varandra, vila en stund i gruppen och komma vidare till nästa fas.  

Effektiviteten är på mellannivå i tillhörafasen. Gruppen klarar av de administrativa arbetsuppgifterna och den dagliga verksamheten men är inte särskilt effektiva när de ska arbeta tillsammans i mer komplexa uppgifter.

Fas 2: Rollsökning

När en grupp tagit sig igenom tillhörafasen kommer den in i rollsökningsfasen. Denna fas kännetecknas av konfrontation. En konfrontation kan vara öppna konflikter men behöver inte vara det, det kan yttra sig om passivt missnöjde eller frustration också. Här ifrågasätter gruppdeltagarna varandras kompetens, sin möjlighet att bestämma och vilket inflytande ledaren har och ska ha. Gruppen frågar sig hur mycket den är beredd att påverkas av ledaren. Gruppmedlemmarna pratar mycket och ofta om ansvar, mandat och målsättningen- vilka ska bestämma, vilka som bestämmer och vad egentligen målet är. Inte sällan letar medlemmarna i gruppen efter syndabockar, både inom och utanför gruppen. Denna fas kräver mycket energi vilket gör att gruppen är ineffektiv vad gäller att utföra de uppgifter som gruppen är till för.

För att komma vidare kan gruppen jobba med feedback, göra samarbetsövningar för att förstå att det krävs lagarbete för att bli en effektiv grupp.

Är du ledare i en grupp som befinner sig i rollsökning bemöter du gruppen bäst genom att coacha. Detta innebär att öppna upp och låta tankar och idéer som finns i gruppen komma fram. För ledaren är detta en utmanande fas, ledaren kanske behöver tydliggöra roller, konflikthantera och fokusera på dialog. Som ledare kan man lockas av att gå tillbaka till att ”peka med hela handen” vilket leder till att gruppen går tillbaka till tillhörafasen enligt FIRO-modellen. Istället är det bättre att våga gå in i de konflikter som finns och hjälpa alla i gruppen att förstå och acceptera sin och varandras roller. 

Effektiviteten är på låg nivå i rollsökningsfasen. Gruppen klarar av vissa operativa arbetsuppgifter men inte mycket mer.

Fas 3: Samhörighet

Om en grupp lyckats ta sig genom både tillhöra- och rollsökningsfasen kommer de enligt denna modell till samhörighetsfasen. Samhörighetsfasen kännetecknas av att alla i gruppen förstår sin och varandras roller och fokus finns på att lösa den gemensamma uppgiften. Detta gör att gruppmedlemmarna i samhörighetsfasen känner tillit och fungerar väl tillsammans. Känslan av att gruppen är ett lag är inte helt ovanligt. Undergrupper kan finnas utan att de uppfattas som ett hot. Detta är den mest effektiva fasen.

Som ledare kan du verka i bakgrunden och låta gruppen jobba självständigt. Ledaren behöver visa att den finns där men det är gruppen som bestämmer när den behöver ledaren. 

Effektiviteten i samhörighetsfasen är på hög nivå.