Så arbetar du målstyrt

Så arbetar du målstyrt

Här är en enkel modell som kan hjälpa er som styrelse att arbeta målstyrt.

Den här modellen bygger på att ni gemensamt i gruppen arbetar igenom punkt för punkt. Modellen kan till exempel användas för att omsätta verksamhetsplanen i praktiken.

Modellen kan fungera som stöd både i planeringen och till viss del i uppföljningen. Den hjälper även till att hålla kurs och fokus under genomförandet.

Gör en nulägesanalys

Börja med att göra en nulägesanalys genom att ställa er följande frågor:

  • Hur är situationen nu?
  • Vad vet vi om målgruppen till vilken vi vänder oss – vilka är de och vad har de för fackliga behov?

Syftet med att ställa de här frågorna är att skapa en gemensam bild av läget och era förutsättningar. Det gör det lättare att sätta mål.

Målet – Ett mål ska vara tydligt, mätbart och realistiskt

Därför är det viktigt att ni i gruppen frågar er:

  • Vad vill vi uppnå med vårt arbete? 
  • Hur vill vi att det ska vara, vad är vår målbild?

Aktiviteter – Så når vi målet

Genom att ta ställning till följande frågor blir det lättare att nå målet.

  • Vad ska vi göra för att nå målet? Hur ska vi göra det? Lägg gärna fram flera förslag och rusa inte in i de första. Våga testa nya sätt! Håll fokus på målgruppens behov. Når ni målgruppen genom det ni tänkt?
  • Vilka resurser har vi? Det kan handla om personer, tid eller pengar.
  • Vem ska göra vad? Tydliggör vem som ansvarar för vad.
  • När ska det vara gjort? Tidsätt!

Gå gärna tillbaka och se över metoden om förutsättningarna förändras. Ibland måste också målet ses över.

Tänk på att det kan finnas personer utanför styrelsen som kan tänka sig att bidra med sin tid och kunskap, till exempel medlemmar och arbetsplatsombud.

Uppföljning

Sätt gärna upp en plan för uppföljning. Det är bra att följa upp under arbetets gång. Ibland måste målet omformuleras, men håll gärna i det ni bestämt och ändra inte för mycket, risken finns att man istället fastnar i planeringsprocessen. När arbetet eller projektet är genomfört är det dags att utvärdera och lära.

Ibland fastnar man i lägesanalysen och har svårt att komma vidare. Ett tips är att börja med målet- hur vill vi att det ska vara? Våga dröm bortom de hinder som finns i första hand, det kan öppna upp för många nya idéer för att ta sig förbi de utmaningar som finns.