Skapa engagemang på din arbetsplats

Ett engagemang börjar ofta genom att någon känner väldigt starkt i en eller några frågor. Genom att ta vara på engagemanget som finns på er arbetsplats och kanalisera det i ST kan förbundet växa och ni kan få ett större inflytande på er arbetsplats.

För att skapa och använda engagemang är det viktigt att du pratar med dina kollegor, både medlemmar och ickemedlemmar. Håll ett öra mot marken och för enskilda samtal och möten om det som är aktuellt på arbetsplatsen. Ta reda på vad pratas det om vid lunch och fikaraster. Alla frågor som rör er arbetsplats är fackliga frågor!

Ordna korta träffar med det tema som är aktuellt på arbetsplatsen. Du hittar exempel på upplägg nedan.

Använd er gärna av idépro-metoden för att få till ett bra samtal.

Tips på bra mötesmetoder

Engagera er i arbetsmiljön

När du håller träffar för att prata arbetsmiljö kan ni jobba utifrån de här frågorna:

 • Hur skulle vi vilja att arbetsmiljön var på arbetsplatsen i ett drömscenario?
 • På vilka sätt skulle drömscenariot påverka er i ert arbete och arbetsplatsen?
 • Vad skulle ni behöva göra för att få till en förändring i arbetsmiljön till det bättre inom det närmsta året?
 • Hur nöjda är ni med (fundera också på varför):
 1. Arbetsbelastningen
 2. Den fysisk arbetsmiljö (ergonomi, ljudnivå, belysning, ventilation, tillgänglighet)
 3. Den psykosocial arbetsmiljö (arbetsuppgifternas innehåll, möjlighet till sociala kontakter/gemenskap, inflytande i arbetet?

För att få saker att hända är det bra att dela upp era svar i uppgifter. Delegera och fundera på vem som har ansvar för vad. Många frågor behöver kanske tas direkt med arbetsgivaren via samverkan medan andra kan lösas mellan er i gruppen.

Stödmaterial:

Använd er arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen om det finns en sådan.

STs sidor om arbetsmiljö

Jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö

Alternativ till möten

Engagera er i lön

När du håller träffar för att prata lön kan ni jobba utifrån de här frågorna:

 • Vad tycker vi fungerar bra i vår löneprocess (i lönesamtalet, informationen från arbetsgivare och fack)
 • Hur skulle vi vilja att det var (vad kännetecknar en bra process)?
 • Vilka är de tre viktigaste åtgärderna vi skulle vilja se? Vad kan ni tillsammans göra för att komma dit?

Stödmaterial

Använd göra arbetsplatsens lönepolicy för att hitta rätt i diskussionen.

STs lönesidor

Du och din lön - En lathund för STs medlemmar

Checklista för lyckade möten

Ta reda på vad medlemmarna vill

Det är viktigt att som förtroendevald ha ett stöd av medlemmarna och att medlemmarna har förtroende för er. För att få stöd och förtroende måste ni arbeta med de frågor som är viktiga och intressanta för medlemmarna. En förutsättning för att kunna göra det är att ni vet vad medlemmarna vill.

Förmedla att det spelar roll vad medlemmarna tycker och vill och att ST är en medlemsdriven organisation. Vad tycker dina kollegor om er arbetsplats?

Passa på att fika med kollegorna och fråga:

 • Är er arbetsplats attraktiv? Om inte, vad vill ni ändra på? Hur ser en attraktiv arbetsplats ut?
 • Vilka 3 områden är viktigast för er på arbetsplatsen och i arbetslivet? Vad kan ni tillsammans göra för att komma dit?

Bygg relationer på arbetsplatser genom att:

 • Var lyhörd och ha regelbunden kontakt med medlemmarna.
 • Lyssna aktivt och att ställ öppna frågor.
 • Ta reda på vilka åsikter, önskemål och behov som finns.
 • Försök att skapa goda förutsättningar för dialog.

Tips för en bra dialog på arbetsplatsen

Ta vara på engagemanget med tillfälliga uppdrag

Det är en styrka om så många medlemmar som möjligt engagerar sig och deltar aktivt i diskussioner och beslut.  Du som förtroendevald behöver inte göra allt själv, utan kan ta hjälp av medlemmarna.

Medlemmar som har ett start engagemang men inte känner sig redo att axla en förtroendevaldaroll kan förmodligen tänka sig att delta i ett tidsbegränsat projekt eller en arbetsgrupp som behandlar en fråga som just de är särskilt intresserade av. En sådan arbetsgrupp kan till exempel ha som uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag i en viss fråga, eller planera och genomföra en medlemsaktivitet.

Det går utmärkt att anmäla medlemmar som fackligt förtroendevalda på tillfälligt uppdrag till arbetsgivaren och STs medlemsregister. Genom att göra det omfattas de även av förtroendemannalagen.