Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön?

Det är grundläggande för en god arbetsmiljö att det finns ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är bra men det ligger lika mycket i arbetstagarnas intressen att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är reglerat i lag och är därför något som ska genomföras på alla arbetsplatser. SAM innebär i korthet att:

  • Det finns en arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen
  • Kartläggningar och riskbedömningar görs av arbetsmiljön
  • Handlingsplaner tas fram för att förbättra arbetsmiljön samt att arbetet med arbetsmiljön följs upp

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Detta förutsätter också att det finns en bra arbetsmiljöorganisation på arbetsplatsen. Att arbetsgivare, chefer, skyddsombud, fackliga organisationer och anställda alla deltar i utvecklingen av arbetsmiljön. På större arbetsplatser finns en skyddskommitté eller motsvarande med representanter från arbetsgivare, skyddsombud och lokala facket.

Skyddsombudets roll

Skyddsombudet är en nyckelperson i arbetet för medlemmarnas arbetsmiljö och behöver aktivt arbeta med bland annat:

  • Tillsammans med arbetsgivaren se till att arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy efterföljs
  • Kartlägga och göra riskbedömningar av arbetsmiljö
  • Ta fram handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön
  • Uppmärksamma arbetsmiljön i det dagliga arbetet
Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.