Arbetsmiljö

Medlemmarnas arbetsmiljö är en prioriterad fråga för Fackförbundet ST. Våra medlemsundersökningar visar att en stor majoritet av medlemmarna tycker att arbetsmiljön är en mycket viktig fråga för ST att arbeta med. Grundläggande för en god arbetsmiljön är det finns ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Sedan många år är det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) reglerat i lag – något som ska genomföras på alla arbetsplatser. SAM innebär i korthet att det finns en arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen, att kartläggningar och riskbedömningar görs av arbetsmiljön, att handlingsplaner tas fram för att förbättra arbetsmiljön samt att arbetet med arbetsmiljön följs upp.

Detta förutsätter också att det finns en bra arbetsmiljöorganisation på arbetsplatsen. Att arbetsgivare, chefer, skyddsombud, fackliga organisationer och anställda alla deltar i utvecklingen av arbetsmiljön. På större arbetsplatser finns en skyddskommitté eller motsvarande med representanter från arbetsgivare, skyddsombud och lokala facket.

Du som skyddsombud är alltså en nyckelperson i arbetet för medlemmarnas arbetsmiljö.