Ta bort karenstid i A-kassa vid uppsägning

Motion från Mikael Skogström, ST inom kronofogdemyndigheten, som yrkar att ST, tillsammans med andra fackförbund, verkar för att avveckla karenstiden i A-kassan vid uppsägning

A-kassan har en karenstid på 9 dagar (vill jag minnas) innan en uppsagd börjar få arbetslöshetsersättning. Jag menar inte den karenstid på 30 dagar, som träder i kraft om medarbetaren själv säger upp sig utan att ha ett nytt jobb, utan den som aktiveras då medarbetaren blir uppsagd. Så vitt jag vet är karenstiden lagstadgad. Jag vill därför att ST, tillsammans med andra fackförbund, verkar för att avveckla karenstiden. Det finns inga rimliga skäl att ytterligare straffa den som blir uppsagd.

Förbundsstyrelsens svar

Motionären tar upp de regler som finns om karenstid i arbetslöshetsförsäkringen bland annat att karenstiden är lagstadgad, vilket är riktigt. Det är riksdagen som beslutar om lagar för arbetslöshetsförsäkringen och regeringen beslutar om förordningar om hur lagarna ska tillämpas. Därutöver är det arbetslöshetskassorna som utreder och beslutar om rätten till arbetslöshetsersättning i det enskilda fallet och Arbetsförmedlingen informerar de ersättningssökande samt kontrollerar att de söker arbete aktivt i enlighet med villkoren i försäkringen.

Ersättningsperioden inleds alltid med sju dagars karens (1). En karensdag är en slags självriskdag. Den ska klaras av inom en tolvmånadersperiod och dras bara en gång per 300 dagar. Karensen dras inte av från ersättningsperioden och dras alltid i början av perioden, enligt ”Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring”.

Förbundsstyrelsen anser att en väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är en av nycklarna för att arbetsmarknaden ska fungera väl och att människor ska våga pröva nya jobb. Omställningstakten på vår arbetsmarknad är mycket hög. Professionella och välutbildade medarbetare riskerar idag att bli arbetslösa oftare än tidigare. Den som förlorar jobbet ska kunna ägna sig åt jobbsökande och kompetensutveckling och inte behöva oroa sig över att förlora hus och hem. Om människor slipper vara oroliga för att bli arbetslösa, ökar också viljan till förändring och utveckling. Då ökar möjligheterna för oss att få en arbetsmarknad som är dynamisk och som leder till tillväxt och fler jobb.

Förbundsstyrelsen betonar att det är viktigt att våra trygghetssystem är utformade på ett sätt som gör att det inte blir en ekonomisk kännbart om man under en period i livet inte kan försörja dig genom arbete.

Arbetslöshetsförsäkringen lever dock inte upp till detta idag. Försäkringen har urholkats under lång tid. Det krävs därför stora och många förstärkningar inom arbetslöshetsförsäkringen för att den ska kunna bli den omställningsförsäkring som den är tänkt att vara.

Förbundsstyrelsen värnar en aktiv arbetsmarknadspolitik där en väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är en viktig komponent. Det innebär att när man blir arbetslös ska aktiva arbetsmarknadsåtgärder, inte minst ändamålsenliga vidareutbildningar medverka till att man snabbt kommer tillbaka i arbete.

Att en ersättningsperiod i a-kassan alltid inleds med en karens på sju dagar bidrar till att den arbetssökande ytterligare drabbas ekonomiskt, vilket skapar oro och ekonomisk utsatthet. Förbundsstyrelsen vill därför att denna karenstid tas bort. Förbundsstyrelsen anser också att a-kassan måste utformas på ett sätt som inkluderar fler, att taket i a-kassan höjs samt att taket följer inkomstutvecklingen. Dessutom bör ett studerandevillkor utformas som en rätt till grundersättning under ett antal månader efter examen. Detta skulle underlätta för individen att koncentrera sig på att söka jobb inom det yrke denne har utbildat sig inom.

Förbundsstyrelsen beslutar att bifalla motionen.

(1) Den som väljer att säga upp sig från sin anställning blir avstängd i 45 dagar. Ersättningsperioden inleds med sju dagars karens. Sammantaget ges här ingen ersättning från a-kassan under 52 dagar, det vill säga, drygt 10 veckor (1997:238).