Årsmötet

Motion från Peter Wikström, ST inom kronofogden, som vill att inom hans avdelning ska medlemmar ha rösträtt på årsmöte

Medlemmar måste kunna delta i årsmöte i någon form, antingen direkt på årsmötet genom deltagande, eller via TV-länk. Alternativt måste medlemmar kunna välja ombud som representerar medlemmar på årsmötet. På Kronofogden ST, saknar medlemmarna idag rösträtt på årsmötet. Årsmötet representeras idag av ca 30 personer, varav de flesta är utsedda och alltså inte valda av medlemmarna. En så pass liten avdelning borde kunna bjuda in alla medlemmar som önskar närvara till att delta på årsmötet. Medlemmarna betalar en medlemsavgift och en del av detta skulle kunna avsättas till kostnader inför årsmötet. Bristen på demokrati inom ST-kronofogden kommer leda till att vi på sikt kommer få svårt att rekrytera medlemmar. Rösträtt genom årsmöte är en så fundamental demokratisk grundsten i en fackförening att nuvarande ordning är helt oacceptabel.

Förbundsstyrelsens svar

Den fråga du tar upp berör ett ofta debatterat tvisteämne huruvida det blir mer demokratiskt med sk direkt eller representativ demokrati.

Inom din avdelning, Kronofogden, utser medlemmarna på möten runt om i landet sina ombud till ett representativt årsmöte (det som i stadgarna kallas för ombudsmöte). Inom avdelningen ska ett ombudsmöte genomföras vart tredje år, före den 1 juni. Ombudsmötet består av 30 ombud valda av medlemmarna på arbetsplatserna runt om i landet. Därutöver består ombudsmötet av avdelningsstyrelsen, revisorer samt valberedningen. Anledningen till att din avdelning valt just denna ordning är att den har medlemmar i hela landet och det är praktiskt omöjligt samt inte ekonomiskt försvarbart att ha ett årsmöte som alla medlemmar kan delta på. Förvisso ger tekniken oss nya möjligheter. I en framtid ska inte uteslutas att ett årsmöte kan ske i form av ett sk virtuellt möte (möten på distans). Men det blir en verklighet först när tekniken är utbyggd och när människor och arbetsformer är mogna/utvecklade till den formen av möten. För faktum är att just det fysiska mötet fortfarande är det mest överlägsna sättet för människor att kunna debattera med varandra och fatta beslut, särskilt om det gäller känsliga frågor eller där meningsskillnaderna är stora.

Avslutningsvis vill förbundsstyrelsen framhålla att i den representativa demokratin ska alltid möjligheten till inflytande finnas. Utöver att välja ombud så går inflytandet i vårt förbund på följande sätt; Alla protokoll ska finnas tillgängliga för medlemmarna, oftast finns också handlingarna offentliga innan mötet börjar. Det valda ombudet kan alltid avkrävas kunna redovisa för sina beslut. Av det skälet är uttryckligen slutna omröstningar förbjudna i samtliga representativa möten (dock ej vid personval där sluten omröstning kan ske med hänsyn till enskilda personer). Du som medlem har alltså rätten att av ditt/dina ombud få svar på hur de röstat i en speciell fråga.

Förbundsstyrelsen beslutar att avslå motionen