Högre utbildningar i Förbundets regi

Motion från Angelica Hultgren, ST inom Polisen - sektion Sydöstra Götaland har identifierat att Fackförbundet ST saknar ”högre” utbildningar för förtroendevalda.

Yrkande:

 1. Vi anser att man ska komplettera grundutbildningen med högre utbildningar, det ökar kompetensen samt ökar inflytande på arbetsplatsen.
 2. Vi yrkar att Fackförbundet ST ska införa en likvärdig utbildning i eget regi gällande arbetsrätt som det idag finns för statliga bolag. Vi ser en stor vinst att även förtroendevalda på statliga myndigheter får en arbetsrättslig utbildning.
 3. Vi yrkar att Fackförbundet ST ska införa i eget regi steg utbildningar som inriktar sig i olika rör (förhandling, arbetsmiljö, avtal, arbetsrätt och värvning.

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen tycker såsom motionären att det är viktigt att medlemmar och förtroendevalda får den kompetens som behövs för att tillsammans skapa ett starkt fackligt arbete på arbetsplatsen.

ST har därför utvecklat en utbildningstrappa med olika utbildningar för medlemmar och för förtroendevalda med olika förtroendeuppdrag, samt kommer under 2017 att satsa på att utveckla fler utbildningar förtroendevalda i utbildningstrappan.

STs utbildningstrappa för medlemmar och förtroendevalda är indelad i fyra steg:

Steg 1 innehåller medlemsutbildningar

Steg 2 innehåller grundutbildning för förtroendevalda

Steg 3 innehåller uppdrags- och påbyggnadsutbildningar för förtroendevalda

Steg 4 innehåller seminarier och konferenser för förtroendevalda

Påbyggnadsutbildningar i steg 3 som vi kommer att fortsätta att erbjuda under 2017 för förtroendevalda är:

 • Teckna lokala kollektivavtal - målet är att när du har gått denna utbildning ska du ha kunskap om villkorsavtalet och hur man kan teckna lokala kollektivavtal inom AGV-området.
 • Omställning - målet är att när du har gått denna utbildning ska du ha kunskap om LAS, TurAs och omställningsavtalen samt processen vid omställning inom AGV-området.
 • Arbetsmiljö - målet med denna utbildning är att när du har gått den ska du ha kunskap i vad föreskrifterna OSA och SAM innehåller samt hur man kan arbeta med dessa föreskrifter på arbetsplatsen.
 • RALS – målet är när du har gått denna utbildning ska du ha kunskap i vad RALS-avtalet innehåller och hur löneprocessen kan gå till inom AGV-området.
 • Arbetsrätt för bolag – målet är att när du har gått denna utbildning ska ha kunskap om LAS, utvecklingsavtalet, branschavtalen m m som gäller specifikt för bolagsområdet.

Alla utbildningar i utbildningstrappan innehåller hur man kan värva nya medlemmar samt skapa förutsättningar för nöjda medlemmar. Vi har dessutom en nätbaserad värvningsutbildning.

Under 2017 kommer vi även att utveckla fyra nya påbyggnadsutbildningar och dess är:

 • En utbildning hur man kan påverkan på arbetsplatsen - den kommer att innehålla hur man kan hantera MBL och samverkan på arbetsplatsen
 • En utbildning i likabehandling och diskrimineringslagstiftning
 • En arbetsmiljöutbildning för skyddsombud 
 • En arbetsmiljöutbildning för huvudskyddsombud

Yrkande 1 och 3: Det motionären efterfrågar är dels stegutbildningar inom specifika sakfrågor. De täcks, behandlas och är inbyggda i befintlig stegutbildning och därmed täcks de behoven i vad som är rimligt för förbundet att erbjuda. Det finns inte resurser, att ha stegutbildningar i olika enskilda sakfrågor och områden.

Yrkande 2: Likaså efterfrågas enskild utbildning i arbetsrätt inom AGV-området, då det erbjuds förtroendevalda inom bolagsområdet. Anledningen till att förbundet erbjuder det till bolagsområdet är att de har särskilda villkor och behöver därför erbjudas utbildning om det. Inom AGV-området erbjuder vi påbyggnad i arbetsrätt på utbildningar såsom ”Att teckna lokala kollektivavtal” och ”Omställningsutbildning”. Ifall det är högre poängutbildningar som avses genom STs regi har förbundet inte möjlighet att avsätta resurser till och prioritera det. Det finns andra aktörer, som erbjuder det och som vi kan hänvisa till.

Förbundsstyrelsen beslutar anse motionen besvarad i första och tredje yrkandet. I andra yrkandet avslag mot ovan nämnda förklaring.