Avtal klart på Järnvägsinfrastruktur

Idag blev avtalet för Fackförbundet STs medlemmar på bransch Almega Järnvängsinfrastruktur klart. Avtalet innebär löneökningar på 2,38 procent och löper fram till 30 april 2017.

STs motpart på området är Almega och förhandlingarna och avtalet berör dig som är medlem inom Infranord AB, BS Resurspool AB, Emptiro Infrastruktur AB, JB Rail AB eller Rallarn i Norr AB.

- Utöver bra löneutveckling är vi nöjda med att kunna öka tryggheten för våra medlemmar. Vi har fått verktyg för att följa och utvärdera användandet av visstid, bemanning och entreprenörer, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

En viktig fråga för oss i ST är förbättrad arbetsmiljö. Avtalet innebär tydligare skrivningar om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön när det gäller arbetsbelastning, inlöst övertid och kränkande särbehandling.

Vi har också fått gehör för vårt krav att ersättningar som obekväm arbetstid och andra ersättningar ska räknas upp med de värdeökningar som avtalet ger.

Nyheter

29/4 Parterna närmar sig varandra i förhandlingarna

I dagens förhandlingar har vi diskuterat ett 13 månaders avtal, frågor om integritet, entreprenörskedjor och Tyco-domen (EU-dom om restid). Parterna börjar närma sig varandra, men vi har några frågor som kvarstår innan vi är ”hemma”.

Vi har löpande avstämningar med delegationen och de är nu inkallade vid varje förhandlingstillfälle.

Nästa förhandling har vi den 9 maj.

Trevlig helg önskar förhandlingsledningen

Oskar & Elisabeth

27/4 Arbetsgivarens fokus ligger på förändrade lönevillkor

Idag 27 april har vi åter träffat Almega för att fortsätta våra förhandlingar inom Järnvägsinfrastruktur.

Vi kan konstatera att Almegas fokus nu ligger på att förändra lönevillkor för en av våra medparter.

Med andra ord har vi för tillfället ett avvaktande läge. Nya tider för fortsatt förhandling kan komma med kort varsel.

Vi har nyttjat tiden tillsammans med vår delegation för att summera och prioritera bland våra yrkanden.

18/4 Fortsatta förhandlingar

Under dagens förhandlingar redogjorde respektive förbund samt Almega för sina prioriteringar bland sina yrkanden. Detta utifrån att vi står inför ett 1-årigt avtal.

ST har lyft fram arbetsmiljö, semester och trygghet. Viktigast för Almega var lönefrågor

Nu fortsätter arbetet inom respektive förhandlingsdelegation.

Nästa förhandlingstillfälle är 27 april.
 

11/4 Förhandlingsrepris

Dagens förhandling blev något av en repris på förra veckan. Dock kom vi idag ner lite mer på djupet, även om vi har lång väg kvar.

Frågorna som idag krävde lite längre diskussion var lön, integritet, flexpension och trygghetsfrågor.

Nästa förhandling är måndagen den 22 april.

 

5/4 Extrainsatt förhandlingstillfälle

Vi har idag haft en snabbinkallad och extrainsatt förhandling. Parterna gick igenom i stort sett alla yrkanden och besvarade motpartens yrkande.

Initialt blev det ett resonemang runt parternas syn på ”märket”. En lite längre diskussion rörde bemanning, in- och uthyrning, samt in- och utlåning av personal. En annan djupdykning rörde arbetsmiljöfrågor. 

Parterna hade under dagen ett gott samtalsklimat.

Nästa möte är den 11 april.
 

21/3 Förhandlingarna fortsätter

Dagens förhandling innebar att parterna grundligt diskuterade, gjorde förtydliganden av och tillägg till de yrkanden som tidigare överlämnats. 

Förhandlingarna kommer att fortsätta den 11 april.

 

14/3 Förhandlingarna inleds

Dagens förhandlingar innebar kort respons och förtydliganden kring yrkanden som parterna tidigare lämnat.

Parterna diskuterade också mer ingående problematik rörande underentreprenörer, bemanningsföretag samt in- och utlåning.

Integritet för medarbetare var en annan fråga som diskuterades.

Förhandlingarna kommer att fortsätta den 21 mars.

Våra krav

Lön

Vi behålla fasta avtalsperioder och siffror i avtalen. Att ha en satt period som avtalet gäller är viktigt för att vi när avtalet löper ut måste arbetsgivaren förhandla om avtalet och på så sätt kan vi hela tiden förbättra dina villkor. Vi vill ha en avtalsperiod på ett år.

Siffror i avtalen innebär att lönen hela tiden ökar för STs medlemmar. Vi vill att STs medlemmar ska ha en löneökning i nivå med branschen och en individgaranti som garanterar en löneökning.

Vi vill också se att arbetsgivaren tar sitt ansvar för att arbeta mot osakliga löneskillnader. Därför vill vi sätta principer kring arbetet med årliga lönekartläggningar för att eliminera skillnader i lön och andra villkor mellan kvinnor och män.

Arbetsmiljö

Vi tycker också att användandet av arbetstidsreglerna behöver ses över. Anställda utsätts idag för stor stress på grund av nedskärningar och besparingar. Vi vill att medlemmarna i ST ska kunna kombinera arbetsliv och fritid med tid för vila och återhämtning.

På de arbetsplatser där det förekommer ensamarbete som förhöjer risken för hot och våld vill vi se särskilda åtgärder. ST har nolltolerans mot hot och våld på arbetsplatsen och vi att arbetsgivaren ska eftersträva att ensamarbete inte ska förekomma.

Trygghet

Inom branschen pågår ständiga verksamhetsförändringar. Vi vill se begränsningar på möjligheten att stapla anställningar. Ett skydd vid anställning, ersättningar, uppsägningstider både vid arbetsbrist och omorganisationer behövs.

Vi tycker också att ersättning för dubbel bosättning och reseersättning vid omplacering behöver stärkas.

Press

Avtal klart för järnvägsinfrastruktur

Fackförbundet ST och Almega har tecknat ett nytt löneavtal för bransch järnvägsinfrastruktur. Avtalet innebär löneökningar på 2,38 procent och avtalet löper ut den 30 april 2017.