Uttalande på kongressen

Nyhet
STs framtidskongress antog idag ett uttalande om ett hållbart arbetsliv

Låt fler vara med i arbetslivet

I Sverige deltar 72 procent av den vuxna befolkningen i arbetskraften. Det är alltså en stor andel som står utanför arbetsmarknaden. Många av dem är sjukskrivna och nu ökar antalet sjukskrivna kraftigt. Vi kan konstatera att inom staten är nästan dubbelt så många kvinnor sjukskrivna som män.

Utöver sjukskrivningarna så väljs många människor bort av arbetsgivare på grund av diagnoser och funktionsnedsättningar. En del får inte ens chansen att starta sitt yrkesliv. I Sverige behövs alla och alla människor vill bidra.

Vi vet att en stor del av sjukskrivningarna beror på en psykiatrisk diagnos. Trots höga sjuktal säger ST nej till regeringens förslag att arbetsgivarna ska bära en del av kostnaderna för långtidssjukskrivningarna. Att arbetsgivarna ska stå för 25 procent av ersättningen efter 90 dagars sjukskrivning innebär att det kommer att bli än svårare för personer med psykiska diagnoser, kroniska sjukdomar och dokumenterad sjukdomshistorik att få jobb. Regeringen erbjuder en annan möjlighet att låta arbetsmarknadens parter sluta avtal som ger samma effekter på sjukskrivningarna. ST ser positivt på möjligheterna att göra överenskommelser med våra motparter Arbetsgivarverket och Almega för ett friskare arbetsliv.

I våra egna arbetsmiljöundersökningar lyfter våra medlemmar fram kort om tid att utföra arbetsuppgifter, otydligt ledarskap, slimmade organisationer och en press att klara kvantitativa mål. Vi tycker att arbetsgivaren måste göra mer för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö och på så sätt minska sjukskrivningarna. Vi vill att arbetsgivarna skyndsamt ska implementera Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Staten måste gå före och visa vägen till en god arbetsmiljö. Det har både medarbetare och medborgare allt att vinna på.