”Nej till sämre service när det gäller post”

Debatt
Ge Postnord bättre möjligheter att sätta priser så att de klarar uppdraget att dela ut post i tid och i hela landet. Regeringens utredare är på fel väg när hon föreslår långsammare postgång, skriver företrädare för Fackförbundet ST i en replik.

En väl fungerande och likvärdig postservice över hela landet är en viktig förutsättning för jobb, tillväxt och en god statlig service. Det är synd att Kristina Jonäng, regeringens utredare, inte har det perspektivet när hon föreslår ny postlag. Utredningen vill att övernattbefordran tas bort, vilket betyder att människor och företag kan få vänta två dagar innan brev kommer fram. Särskilt kommer det att drabba boende i norra Sverige.

Även om betydelsen av traditionella brevförsändelser har minskat är de fortfarande viktiga för exempelvis snabb distribution av läkemedel, viss myndighets- och affärspost och känslig information som inte lämpar sig att skicka digitalt. Traditionella brevförsändelser har även en större betydelse för äldre personer samt personer som bor på ställen med bristande bredbandstäckning.

Vi i Fackförbundet ST säger i vårt svar på utredningens förslag nej till försämrad service för medborgarna i vårt svar på utredningens förslag. Vi är också kritiska till att utredningen saknar en djupare konsekvensanalys av vilken betydelse en långsammare postgång får när handläggningstider förlängs, avtal måste skrivas om, vården står utan tillförlitliga kommunikationskanaler för känslig information och patienter måste vänta på sin medicin. Vad skulle det exempelvis kosta att bygga digitala lösningar för säker kommunikation för all den information som idag skickas med brev för att e-post inte är ett tillräckligt säkert alternativ och när kan det rimligtvis förväntas att sådana lösningar är i drift?

Det är viktigt att det finns en välfungerande och likvärdig postservice i hela landet. Idag förhindras Postnord att sätta portot på ett sådant sätt att de kan finansiera vad postservicen kostar. Jonäng föreslår vissa förändringar för att komma tillrätta med de problem som dagens pristak på porto medför. Tyvärr är förslaget inte tillräckligt långtgående. Utredningen föreslår ett komplicerat system som bygger på prisregleringen på treårsvisa bedömningar av volymförändringar och förändringar av konsumentprisindex. Men vi i ST menar istället att Postnord bör ges en större möjlighet att sätta priser från de verkliga kostnaderna för att tillhandahålla den samhällsomfattande postservicen. Regeringen måste också inse att detta samhällsuppdrag kräver ekonomiskt stöd från staten.

Regeringen måste säga nej till förslaget att försämra postservicen samt tänka till ytterligare hur ett pristak som skapar långsiktiga förutsättningar för en bra postservice i hela landet kan konstrueras. Det är inte rimligt att staten, samtidigt som mycket kraft och resurser läggs på att skapa förutsättningar för att hela Sverige ska leva, så kraftigt försämrar möjligheterna till den snabba och säkra kommunikationen som brevförsändelser är idag.

Britta Lejon

Läs artikeln på Svenska Dagblabdet

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444