Mer av hot, våld och trakasserier på statliga arbetsplatser

Press
Idag presenterar Fackförbundet ST rapporten Temperaturmätare 2015 om arbetsmiljö. I rapporten har skyddsombud på statliga myndigheter, verk och bolag svarat på frågor om fysisk och psykisk arbetsmiljö. Vissa av frågorna kan vi mäta över tid.

Det är 45 procent av skyddsombuden som säger att det förekommit hot, våld och trakasserier på arbetsplatsen det senaste året. Vid förra mätningen 2012 var det 41 procent som sa att det förekommer hot och våld.        

Mest oroande är att hot, våld och trakasserier mot tjänstemän har ökat de senaste åren. Jag ser också allvarligt på att över hälften , 53 procent, av dem som har varit utsatta för något av detta säger att det har påverkat tjänsteutövningen. Det sätter rättssäkerheten och demokratin ur spel för oss alla, säger Britta Lejon , ordförande i Fackförbundet ST.  

ST vill se nolltolerans mot hot och våld på arbetsplatsen och uppmanar regeringen att ge statliga myndigheter, verk och bolag i uppdrag att motverka hot och våld . Idag finns det bara en eller några få myndigheter som har det uppdraget i sitt regleringsbrev. Vi vill också s e tydligare incidentrapportering så att statistiken blir bättre och kan visa hur stort  problemet är. 

Vi vill också att arbetsgivaren ska ta ansvar och göra polisanmälan när något har hänt på arbetsplatsen. Det ska inte vila på den utsatta medarbetaren utan är en arbetsmiljöfråga, fortsätter Britta Lejon. 

För skyddsombuden är den viktigaste frågan stress och arbetsbelastning, efter det kommer chefs- och ledarskapsfrågor. Det har också blivit lägre i tak på de statliga arbetsplatserna. Det är 43 procent som instämmer i att medarbetarna inte offentligt kan vara kritiska till hur arbetsplatsen fungerar. Detta trots att statligt anställda har sådana rättigheter inskrivet i grundlagen.

Kunskapen om meddelarfrihet och offentlighetsprincipen måste förbättras inom staten. Samtidigt måste också ledarskapet utvecklas. Vi vill se en obligatorisk statstjänstemannautbildning, avslutar Britta Lejon.  

Frågorna har gått till cirka 1 800 skyddsombud, de flesta finns på arbetsplatser med mer än 100 anställda.         

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org