Många chefer i staten är nöjda

Press
Fackförbundet ST presenterar idag en ny rapport Om att vara chef på statligt uppdrag. I rapporten har chefer som jobbar inom staten fått svara på frågor om sina förutsättningar att vara chefer och om sin arbetsmiljö. Rapporten visar att nästan åtta av tio tycker att de har tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag som chef.

- Det är glädjande att så många chefer inom staten tycker att de har tillräckliga resurser och trivs med sitt jobb. Att arbeta på statligt uppdrag ställer högre krav än i andra branscher och ansvaret för att fatta rätt beslut kan vara högt, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.  

Många chefer upplever att de gör ett viktigt arbete och en viktig samhällsinsats. Undersökningen visar också att 62 procent anser att de har rätt befogenheter för att klara av sitt chefsjobb medan 26 procent anser att de inte har rätt befogenheter och resterande vet inte.  Det som chefer i staten mest önskar sig är mer administrativt stöd och mer tid för att coacha och stötta medarbetare.

- Under senare tid har det inträffat skandaler på några myndigheter, exempelvis vid Transportstyrelsen och Statens fastighetsverk. Det är uppenbart att staten måste öka ambitionerna när det gäller ledarskapet i staten. Vi vill också att det införs en statstjänstemannautbildning för chefer, fortsätter Britta Lejon.

Vi föreslår dessutom att regeringen ser över den statliga arbetsgivarpolitiken i syfte att bättre kunna styra myndigheterna i frågor om ledarskap och medarbetarskap i staten. Vi vill att regeringen fortsätter arbetet med att utveckla myndigheternas instruktioner så att de ger en tydlig vägledning om vad myndigheten förväntas åstadkomma och hur olika uppgifter ska prioriteras.

Majoriteten av cheferna är nöjda med den fysiska arbetsmiljön. Men när vi tittar på den psykosociala arbetsmiljön finner vi brister som till exempel hög arbetsbelastning, många arbetsuppgifter som ska hanteras samtidigt och kort framförhållning.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Press

Vi vill ha en statstjänstemanna-utbildning

Idag skriver Britta Lejon på DN-debatt om vikten av att öka tilliten i samhället. Vi kan i Medieakademins förtroendebarometer se att allmänhetens förtroende sjunker för flera viktiga myndigheter. En förutsättning för hög tillit är att våra gemensamma institutioner fungerar väl.