Medborgarbemötande av HBTQ-personer

Många av oss som arbetar på statligt uppdrag har dagligen kontakt med medborgare. Vid dessa kontakter är det viktigt att möta personen utifrån dennes förutsättningar och behov så att hen känner sig välkommen, sedd och inkluderad.

HBTQ-personer utsätts i högre grad än heterosexuella för kränkande behandling, enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut). Vi ska alla bemötas med respekt, utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller, och ingen ska utsättas för diskriminering i kontakt med någon som arbetar på statligt uppdrag. 

Inkludera mera

Bemötande handlar om samspel mellan människor, inställningen som vi har till varandra och hur det tar sig uttryck i tal, handling och gester. Det handlar också om vilka budskap som förmedlas genom material och information.

I kontakten med andra är det viktigt att vi utgår från personens behov och att vi i bemötandet har ett inkluderande perspektiv. Exkluderande bemötande beror ofta på okunskap, vilket kan leda till omedveten diskriminering. Blir en person inte bemött på ett bra sätt kan det leda till att hen inte tar kontakt med statlig verksamhet igen, vilket leder till att personen inte får den hjälp och det stöd som hen behöver och har rätt till. 

Heteronormen påverkar vårt bemötande

Hur vi kommunicerar och bemöter andra styrs mycket av normerna som råder i vår kultur, men det är ingen ursäkt till att fortsätta. I Sverige har det länge varit och är förväntningen att människor är heterosexuella. Konsekvensen av heteronormativitet är att alla människor tilltalas och bemöts som heterosexuella, människor antas vara heterosexuella tills de gör något eller säger något som visar motsatsen. Vi kan och ska inte utgå ifrån att alla är heterosexuella och därför bör vi undvika heteronormativa antaganden.

Ett exempel på hur heteronormativitet påverkar hur vi kommunicerar är att om en kvinna säger att hon är gift så blir följdfrågan ofta vad hans namn är, istället för att fråga vad partnern heter.

Genom att möta andra med ett öppet sinne och genom att vara medveten om hur du uttrycket dig så är det större chans att personen du träffar tycker att ert möte har varit bra. Bra bemötande handlar om respekt. Respekt bygger på insikt om att det inte är jag själv som avgör andras identitet och att man måste vara lyhörd.

Nio tips för ett mer inkluderande bemötande

  • Respektera människors egen könsidentitet/könsuttryck.
  • Undvik att tilldela andra en könsidentitet (exempelvis ”du som ung kvinna”).
  • Förvänta dig inte att alla lever heteronormativa liv. 
  • Tänk över syftet med frågor om kön i undersökningar och på blanketter. Behövs de och varför?
  • Ställ relevanta frågor. Att en person inte lever på ett sätt som du innebär inte att det är okej att ställa frågor för att stilla din nyfikenhet. 
  • Problematisera inte i onödan, om personen inte själv tar upp sin livssituation eller identitet som ett problem så är det förmodligen inte det som personen behöver ha hjälp med.
  • Analysera er kommunikation, vad förmedlas och kan alla känna igen sig? Hur ser eventuella blanketter ut? 
  • Se till att det finns könsneutrala toaletter och könsindela inte andra områden i onödan.
  • Har ni policys eller liknande på er arbetsplats gällande bemötande?