Organisatorisk och social arbetsmiljö

31 mars 2016 började en ny arbetsmiljöföreskrift (Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4), att gälla. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling i arbetslivet.

Föreskriften har, bland annat, arbetats fram för att minska den arbetsrelaterade ohälsan, ge stöd till arbetsgivare och arbetstagare samt öka rättssäkerheten. Arbetsmiljöverkets arbete har skett tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Ytterligare en anledning till den nya förordningen är att det i Arbetsmiljölagen saknats reglering avseende: arbetsbelastning,  arbetstider och främjande av hälsa.

Ännu en anledning är, enligt Arbetsmiljöverket, att 60 procent av alla arbetsgivare på svensk arbetsmarknad arbetar osystematiskt med att förebygga stress, att kvinnors och mäns risker i arbetsmiljön inte uppmärksammas och hanteras på ett likvärdigt sätt och att det finns en okunskap om psykisk hälsa i arbetslivet.

Här nedan återfinns huvudragen i förordningen. På sidorna: Arbetstid och arbetsmiljö, Arbetsbelastning och Kränkande Särbehandling finns ännu mer att läsa.

Kunskaper

Arbetsgivaren ska se till att chefer och ledare vet hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska se till att  det finns förutsättningar att använda detta i praktiken.

Mål

Arbetsmiljöverket föreskriver att arbetsgivaren ska ha en tydlig strategi för att uppnå målen med arbetsmiljöarbetet och att målen är förankrade i den högsta ledningen. Exempel på mål är kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, Inflytande och delaktighet.

Arbetsbelastning

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning och att resurserna anpassas till kraven i arbetet.

Arbetsmiljöverket definierar ohälsosam arbetsbelastning när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna och att obalansen blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheter till återhämtning är otillräcklig.

Föreskriften säger också att arbetstagarna ska:

  • Veta vilka arbetsuppgifter de ska utföra
  • Vilket resultat som ska uppnås med arbetet
  • Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur
  • Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till
  • Vem arbetstagaren kan vända sig till för att få hjälp och stöd

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Det kan leda till ohälsa och att den eller de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Om handlingarna är återkommande och pågår över en längre tidsperiod, oftast räknat som minst ett halvår, handlar det om mobbing.

Förordningen säger, i korthet, att arbetsgivaren måste arbeta förebyggande med att motverka kränkande särbehandling. Det är viktigt att arbetsgivaren klargör att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen. Dessutom behöver arbetsgivaren ha en beredskap för om det skulle inträffa en incident och ha tydliga rutiner för hanteringen. Fackliga representanter och skyddsombud ska ha möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram rutinerna och arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen.

Arbetstider

Arbetstidsregler regleras i Arbetstidslagen. Denna lag är till stora delar förhandlingsbar och finns ett lokalt arbetstidsavtal är det avtalets regler som gäller.

Förordningen säger dock att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna

Vägledning

Arbetsmiljöverket har gett ut en vägledning till föreskriften. Du kan hämta hem såväl föreskriften som vägledningen här nedan.

Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.