Jag nekas att ta del av en offentlig handling. Vad kan jag göra?

Om du blir nekad att ta del av en offentlig handling, till exempel med hänvisning till att uppgiften är sekretessbelagd, så kan du överklaga beslutet. Du ska få ett skriftligt beslut med en så kallad besvärshänvisning, det vill säga en anvisning om hur du skall gå tillväga för att överklaga beslutet. 

Myndigheters avslagsbeslut överklagar du normalt sett till kammarrätten, vilket bestäms av offentlighet- och sekretesslagen, 6 kap. § 8) och efter prövningsrätt till Högsta förvaltningsdomstolen. 

Överklagande ska du lämna till den myndighet som beslutat att neka dig handlingen senast tre veckor från delgivning eller beslutsdatum. Ditt överklagande måste vara i skriftlig form. Det ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring du önskar samt grunderna för överklagandet. Förfarandet regleras i förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen.