Jag är utsatt för kränkande särbehandling. Vad ska jag göra?

Mobbning och kränkande särbehandling utmärks av att den som blir utsatt upplever det inträffade som olustigt, orättvist, obegripligt och obehagligt. Om du känner dig mobbad eller kränkt på din arbetsplats ska du ta kontakt med din chef och berätta om din situation. Om du inte får respons från din närmaste chef, eller om det råkar vara chefen själv som du anser vara den person som står för särbehandlingen, kontaktar du ditt skyddsombud. Skyddsombudet har, enligt arbetsmiljölagen, rätt att begära en utredning om kränkande särbehandling.  

Din chef har skyldighet att förebygga kränkande särbehandling och klargöra för alla anställda att mobbning och kränkningar inte accepteras. Det ska också finnas rutiner för att tidigt fånga upp signaler om kränkande särbehandling. I rutinerna ska det också framgå på vilket sätt en anmälan görs, hur du som utsatt kan få stöd, vad som händer med informationen och hur utredningen ska genomföras. Det är viktigt att den som håller i utredningen kan vara opartisk, och ibland kan företagshälsovården stötta med den kompetensen. Rutinerna om kränkande särbehandling ska vara kända av alla anställda. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4) kan du läsa reglerna om kränkande särbehandling.

Om du misstänker att den behandlingen som du blir utsatt för har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna kan det röra sig om trakasserier. Läs mer om trakasserier här.