Styrelsen

Lena Ahlberg

Lena Ahlberg

Ordförande, Styrelseledamot
0480446141
Ingela Silverstrand

Ingela Silverstrand

Vice ordförande
0480-44 6960
Mattias Bengtsson

Mattias Bengtsson

Styrelseledamot
0470708503
Sofia Jönsson Ekström

Sofia Jönsson Ekström

Styrelseledamot