Klubb ST inom Polisen/Sektion Stockholm Regionala enheten/Regionkansli