Styrelsen

Sahhar Saremi

Sahhar Saremi

Ordförande
0735438075
Nicole Rodrigues

Nicole Rodrigues

Styrelseledamot
0732-487198
Mona Lingvall

Mona Lingvall

Styrelseledamot
010 56-40860
Tom Johnson

Tom Johnson

Styrelseledamot
08-7731743
Ulrika Halldén

Ulrika Halldén

Styrelseledamot