Styrelsen

Alena Barzngi

Alena Barzngi

Ordförande
010-485 6871
Magnus Blomqvist

Magnus Blomqvist

Vice ordförande
010-485 6945
Janni Usic

Janni Usic

Styrelseledamot
0104858842
Adam Billgardt

Adam Billgardt

Styrelseledamot
Marina Oredsson

Marina Oredsson

Styrelseledamot
010-4855249
Ingela Lindgren Rosenqvist

Ingela Lindgren Rosenqvist

Styrelseledamot
010-485 31 13
Robert Sörensson

Robert Sörensson

Styrelseledamot
010-4856344
Jesper Eriksson Hultén

Jesper Eriksson Hultén

Styrelseersättare
010-4854358