Styrelsen

Alena Barzngi

Alena Barzngi

Ordförande
010-4856871
Magnus Blomqvist

Magnus Blomqvist

Vice ordförande
010-4856945
Janni Usic

Janni Usic

Styrelseledamot
0104858842
Reger Shafik

Reger Shafik

Styrelseledamot
010-485 34 81
Shermin Molanian

Shermin Molanian

Styrelseledamot
010-4856484
Darko Lipovac

Darko Lipovac

Styrelseledamot
010-4852150
Eva Delmart Andersson

Eva Delmart Andersson

Styrelseledamot
010-4858264
Marina Oredsson

Marina Oredsson

Styrelseersättare
010-4855249
Farzad Adelzadeh

Farzad Adelzadeh

Styrelseersättare
010-4852169