JuST nu, nummer 3 2017!

[6 juli 2017] Nu är sommaren här på riktigt och många har redan gått iväg på välförtjänt ledighet. Det har varit en hektisk vår med lönerevision och samverkansavtal men även viktiga förhandlingar om arbetsfördelning på UT avdelningen och förändring av stödet till verksamheten. Vi har också fått ett förslag på nytt namn på vårt förbund som vi ska försöka vänja oss vid om extrakongressen i oktober beslutar om namnbyte. Det tål att funderas på, kanske kan vi ägna det en tanke i hängmattan i lugn och ro - STERKA CSN, tja kanske...

Lokalt Samverkansavtal

Som vi informerade om i förra JuST nu så har vi på CSN jobbat med att försöka teckna ett Lokalt Samverkansavtal. Avtalet är nu klart och tecknat för 18 månader. Det började gälla den 1 juli 2017.

Vi lyckades lösa de sista frågetecknen och har även tagit fram gemensamma kommentarer till avtalet, hur det ska tolkas, hanteras. Vi har nu en gemensam bild av vad samverkan egentligen är och handlar om, att ge medarbetarna och de fackliga organisationerna en reell möjlighet att vara delaktiga i arbetsgivarens beslut på alla nivåer. Tanken är att beslut ska fattas så nära de som berörs som möjligt och vi har därför försökt tydliggöra vilka frågor som ska behandlas på vilken nivå.

Det är en del nya forum och begrepp kring de olika samverkansformerna t.ex. ersätts medarbetarnas inflytandeforum, APT, av Direktsamverkan där alla på arbetsplatsen (i olika konstellationer) är med och för en dialog. Lokal samverkan ersätts med Partssamverkan på kontors-/ enhets nivå där personalorganisationerna träffar kontors- eller enhetschefen. För vår del är det våra arbetsplatsombud som sköter Partsamverkan på kontoren och enheterna.

På myndighetsnivå kommer vi att samverka i CSNs centrala samverkansgrupp dit lednings-gruppen anmäler avdelnings- och myndighetsövergripande frågor och för en dialog med personalorganisationerna dvs. ST inom CSNs förhandlargrupp.

Efter sommarsemestrarna kommer vi att börja jobba enligt det nya avtalet. Cheferna, arbetsplatsombuden och skyddsombuden kommer att ha en gemensam genomgång av avtalet den 25 augusti.

Årsmötet 2017

Avdelningens årsmöte hölls den 27 april och för första gången via video. Vi var 64 röstberättigade utspridda över landet som deltog i mötet. Vi som var med kan enas om att det trots allt är trevligare att träffas men att mötet fungerade förvånansvärt bra. En utvärdering av årsmöten inom ST har också skickats ut och den kommer att behandlas av styrelsen i höst.

Vi valde en ny avdelningsstyrelse, fastställde valen av våra arbetsplatsombud samt valde en valberedning.

Den nya avdelningsstyrelsen består av:

Anneli Gårdbäck             ordf.

Ulrica Fagerberg             vice ordf.

Tina Palovaara                kassör

Bodil Lindqvist                 sekreterare

Kerstin Stridsman            studieorganisatör

Niklas Mijdema                förhandlargruppen tillsammans med ordf. och vice ordf.

Esbjörn Nilsson                ledamot

Daniel Stolt                       ledamot

Kristina Haskas                ledamot (tjänstledig tom juli 2017)

Marie Steen                      ersättare (ordinarie ledamot för Kristina tom juli 2017)

Lena Säveland                 ersättare

Maria Hillerbrand              ersättare

 

STERKA

Ja, så lyder förbundsstyrelsens förslag på nytt namn. Bra eller dåligt? Det finns förmodligen inget namn som alla gillar direkt men detta förslag blev föremål för många och långa diskussioner på Förbundsstämman i maj. Några tyckte att det var en odemokratisk process och hade velat ha fler förslag att välja på. Problemet är att STs högsta beslutande organ, Kongressen, förra året gav förbundsstyrelsen i uppgift att ta fram ett nytt namn, inte flera.

Av flera hundra förslag var detta det förslag som hela Förbundsstyrelsen kunde enas om och som höll i alla juridiska prövningar. ST är ett namn och ingen förkortning som många tror och är mer eller mindre okänt utanför myndighetsvärlden. Ett nytt namn ger en skjuts i medlemsvärvningen vilket visade sig tydligt hos såväl Unionen som Vision och förhoppningsvis blir vi mer kända för alla dem som inte upptäckt oss än.

Varför E istället för Ä? STERKA är ett egennamn som går att varumärkesskydda vilket är svårt att få igenom när det gäller ett verb som stärka.

Beslut, om vi ska byta namn eller inte, kommer fattas av extrakongressen i höst. Till dess behöver vi diskutera hur ST inom CSN ska ställa sig. Det är därför viktigt att det diskuteras kring namnbytet och att synpunkter lämnas, samlas in av arbetsplatsombuden. Det finns mycket information om namnbytet på st.org så gå in där och läs mera om förslaget.

Förhandlingar 

Vi har genomfört två viktiga förhandlingar under den sista månaden. Den första gällde att stärka bemanningen inom SH då de dras med höga balanser, mycket pga. den höga flyktingströmmen. Vi lyckades i den förhandlingen ändra inriktningen så att fler orter kan hjälpa till och att byte av sakområde i första hand ska ske på frivillig väg. Det innebär att from i höst så kommer studiehjälpshandläggare att finnas även i Stockholm och Kalmar.

Den här förhandlingen öppnar även upp tidigare specialisering av arbetsuppgifter på olika kontor/orter inom UT-avdelningen. Vi kan alltså framöver få en större spridning av arbetsuppgifter som idag bara finns på en ort, ett kontor.

Den andra förhandlingen handlade om stödet till verksamheten och en omorganisation av Produktionsstöden. I den förhandlingen hade vi svårt att se ”den röda tråden” i de förändringar som är på gång i myndigheten och att göra förändringen innan utredningen av kundcenter och kärnverksamheten (Informera och hjälpa kund) är klar anser vi är att börja i fel ände.

Eftersom ingen behöver söka om sina jobb eller blir övertalig så gick vi till slut med på den föreslagna förändringen men det finns en del vi kommer att fortsätta att diskutera i samverkan som gäller ”ägandeskapet” av informationsuttaget (produktionsstatistiken).

Förhandling om placering av medarbetarna på nuvarande Produktionsstöd genomförs efter semestrarna. Förhandlingen om Informera och hjälpa kund har arbetsgivaren skjutit på då förarbetena inte hann bli klara innan sommaren.

Till sist…

… vill vi önska alla en riktigt skön sommar med många lata dagar så att vi är rustade att kavla upp ärmarna i höst och ta nya tag, oavsett var vi finns i myndigheten.

 

/Förhandlargruppen