JuST nu - nummer 2 2017

[21 april 2017] Våren är äntligen på väg även om den goa värmen inte kommit riktigt än. Efter en mycket hektisk vinter med en segdragen lönerevision och många och långa diskussioner om ett lokalt samverkansavtal har vi nu slutfört revisionen och är i slutfasen för att kunna teckna ett samverkansavtal. Om några dagar träffas vi för avdelningens årsmöte som kommer att ske i en ny tappning i år.

Lönerevisionen 1 oktober 2016

En kraftigt försenad lönerevision är nu slutförd och den 25 april kommer äntligen den nya lönen att betalas ut. Revisionen godkändes och slutfördes med ett undertecknat förhandlingsprotokoll den 28 mars 2017.

Lönerevisionen 1 okt 2016 kom inte igång förrän i början av februari 2017 och trots det förarbete som vi gjorde så stötte vi på patrull i pågående revision. Vi fick begära förstärkt förhandling, dvs. kalla in en ombudsman, för att komma vidare. Det var första gången i STs historia som detta blivit nödvändigt i en lokal löneförhandling.

Den centrala konsultationen räckte alltså inte fullt ut utan det blev tuffa förhandlingar in i det sista.

Resultatet blev ändå att vi kom ett litet steg närmre en öppnare dialog genom vårt lokala löneavtal 2016-2017. Arbetsgivaren hade redan fördelat alla pengar innan vi ens hade ett centralt avtal klart så i det avseendet fick vi ingen möjlighet att påverka inför den här revisionen. Vad vi däremot uppnådde var att vi efter revisionen gemensamt ska utvärdera och titta på effekterna av den och jobba vidare med löneprocessen tillsammans med arbetsgivaren inför nästa revision. Vi är överens om att öka insynen i och dialogen kring hur löner sätts på CSN. Under revisionen kunde vi tillsammans med arbetsgivaren även identifiera flera problem som vi ser med lönesättningen på myndigheten och som vi kommer att jobba vidare med innan nästa revision.

Vi tog alltså ett litet steg framåt men det är nu efter revisionen som det verkliga arbetet påbörjas. Det är alltför många medlemmar som upplever att lönesättningen är orättvis, inte vet hur de ska påverka sin löneutveckling eller varför de har den lön de har. Vi måste därför fortsätta att jobba för rättvisa löner, att myndighetens lönepolitik ska bli tydlig och att vi i fortsättningen ska få vara med och påverka lönebilden och göra den tydlig och transperant. Vi måste också hitta lösningar för lönesättningen för utlånad personal vilket är ett problem som vi tillsammans med arbetsgivaren kunde konstatera under tiden revisionen pågick.

Arbetet med lönesättningen på myndigheten fortsätter alltså och förhoppningsvis står vi närmare varandra efter det jobb vi gjort den här gången.

Till hösten är det dags för ett nytt löneavtal både centralt och lokalt eftersom det nuvarande bara varar ett år. Vi hoppas på ett gott samarbete med arbetsgivaren fram till dess och att vi kan bygga vidare på nuvarande avtal så att tecknandet av nästa lokala avtal och därpå följande lönerevision inte drar ut lika länge på tiden.

Lokalt Samverkansavtal

Under hösten och vintern har vi jobbat med att försöka teckna ett Lokalt Samverkansavtal. För att det skulle bli möjligt har vi först behövt hitta samsyn i hur medarbetarna och de fackliga organisationerna ska ges möjlighet och vara delaktiga i arbetsgivarens beslut på olika nivåer. Vi tror att vi har rett ut de sista frågetecknen nu och har en gemensam bild av vad samverkan egentigen är och handlar om.

Vi är helt överrens om att skriva gemensamma kommentarer till avtalet så att avtalet följs utifrån de intentioner parterna haft tillsammans, när avtalet är klart och underskrivet.

Tidsplanen är att vi ska vara klara så att avtalet kan gälla från 1 juli 2017. Det innebär, om planen håller, att vi efter sommarsemestrarna kommer att jobba på ett lite annat sätt och införa nya begrepp för en större delaktighet. Det uppnår vi bl.a. genom tydligare samverkans-struktur, andra forum för mer delaktighet i vardagen, förtydliga vilka frågor som ska hanteras var och att beslut ska fattas så nära de som berörs som möjligt.

Årsmötet 2017

Den 27 april är det dags för ST inom CSNs ordinarie årsmöte.

I år kommer årsmötet att hållas via video och vi håller alla tummar för att tekniken fungerar och att alla beslut ska kunna fattas i god demokratisk ordning. Beslutet att pröva detta sätt fattades av förra årets Årsmöte. Det ger en öppning för många fler att kunna delta då det inte krävs några resor och minskar kostnaderna för avdelningen betydligt. Nackdelen är att vi inte får träffas på ett och samma ställe och att vi inte kan erbjuda någon utbildningsdag i samband med årsmötet men vi hoppas att alla deltagare ändå ska få ett givande möte och en trevlig stund i goda vänners lag över en bit mat, efter mötet.

Till sist…

…vill vi tacka för allt stöd vi fått under lönearbetet och det tålamod som visats för den långa löneprocessen. Vi hoppas och tror att detta kommer att gynna alla i fortsättningen…

/Förhandlargruppen