JuST nu - nummer 1 2017

Så är vi äntligen i hamn med ett lokalt löneavtal. I detta JuST nu ges information om vad vi försökt åstadkomma och hur det gick.

Lokalt löneavtal

Som nog alla vet begärde vi Central konsultation inför tecknandet av nytt lokalt avtal som gäller från 1 oktober 2016. Detta gjorde vi innan det centrala avtalet var helt klart och vi flaggade för det redan under förra avtalets andra revisionstillfälle.

Vi har under hela förra avtalsperioden upplevt att vi pratat förbi varandra när vi diskuterat vårt avtal med arbetsgivaren. Vi vill få insyn i ekonomin och löneprocessen och därmed få möjlighet att påverka lönebilden enligt det centrala avtalets intentioner. Ag har inte släppt in oss i detta arbete under förra avtalsperioden. Avdelningsstyrelsen såg därför  ingen annan möjlighet än att begära Central konsultation, vilket inte kunde genomföras innan det gamla avtalet hade löpt ut.

Vi träffade AgV och OFR/S representanter (Arbetsgivarverket, AgV och Offentliganställdas förhandlingsråd/Staten, OFR/S) tillsammans med vår arbetsgivare, den 17 november. Det var ett bra samtal och även de centrala parterna kunde konstatera att vi pratade förbi varandra. Vi fick då i hemläxa att tillsammans läsa det centrala avtalet och försöka hitta samsyn i hur lönebildningen bör gå till och hur vi ser på de olika delarna i avtalet. Målet var att hitta samsyn vad det gäller såväl lönebilder som själva löneprocessen eller att enas om att vi inte har samsyn i vissa frågor.

Vi har tillsammans med arbetsgivaren jobbat med full fart och fokus sedan dess för att kunna enas om ett avtal och nu är vi i mål!

Vi har haft bra diskussioner om hur vi ska jobba framåt tillsammans. Vi fick  insyn i de ekonomiska förutsättningarna för 2016 års revision vilket är långt mer än vi fått tidigare. Däremot var processen för långt gången vad det gäller vår möjlighet att påverka löneutrymmet för denna revision.Vi kunde även ställa frågor och fick tydliga svar på hur de jobbat med lönebilden på respektive avdelning där vi sett tveksamheter och diskussionerna resulterade i en skrivning i avtalet om att vi direkt efter genomförd revision ska börja jobba tillsammans med lönebilderna. Vi får större möjligheter att påverka om vi kan hitta samsyn om de skevheter vi ser i lönebilden på olika ställen i myndigheten. Det är fortfarande så att arbetsgivaren sätter lönen men det är också så att arbetsgivaren är skyldig, enligt avtalet, att lyssna på våra synpunkter och ta med det i sin bedömning.

En annan mycket viktig fråga som vi diskuterat är att arbetsgivaren måste uppfylla avtalets skrivning om att alla har rätt att veta varför man har den lön man har och vad som krävs för att påverka sin egen löneutveckling. Cheferna har fått information om detta och vi hoppas att ni ska märka skillnad redan nu men inför nästa revision hoppas vi se en tydlig positiv förändring i detta avseende.

Sammanfattningsvis tycker vi att vi har kommit en bit på rätt väg även i och med det nya lokala avtalet. Att arbetsgivaren visat att de vill samarbeta med oss och ser nyttan av det är mycket värt. Den centrala konsultationen var nödvändig för att få transparens och få igång dialogen. Vi hoppas att vi banat väg för nästa avtal som vi ska teckna 1 oktober 2017 och att vi då kommer att ha större möjlighet att påverka lönebilderna och därmed även får möjlighet att påverka hur mycket pengar arbetsgivaren lägger ut i nästa revision. Det vi har åstadkommit är alltså främst en samsyn om att vi måste ändra arbetssättet i hela löneprocessen. Detta kommer att ta tid men vi måste ju börja någonstans och vårt nya lokala avtal ger oss förutsättningar till ett nytt arbetssätt.

Vad händer nu?

Innan avtalet blev klart skickade vi ut frågan om förhandlingsform till samtliga medlemmar.

De kollektiva förhandlingarna är nu inplanerade och cheferna har fått klartecken att boka in de lönesättande samtalen.

Vi planerar att allt ska vara klart i vecka 13. Då ska vi ha stämt av att vi fått ut det belopp vi har rätt till enligt oenighetsutrymmet, 2,2 procent för hela kollektivet. Därefter skrivs ett förhandlingsprotokoll som godkänner revisionen.

Den nya lönen kommer att betalas i april, på grund av att Statens servicecenter behöver minst en månad på sig att registrera de nya lönerna. Då kommer även retroaktiv lön från och med den 1 oktober att betalas ut, tillsammans med den mellanskillnad som kan vara aktuell vid övertidsersättning för tid mellan den 1 oktober och den 31 mars.

För föräldralediga och sjukskrivna justeras ersättningen från Försäkringskassan först det datum då förhandlingsprotokollet undertecknas. Vi har ett lokalt avtal som innebär att ingen drabbas eller går miste om ersättningar genom att arbetsgivaren ersätter de berörda med mellanskillnaden de annars skulle gått miste om.

Våra övriga lokala avtal

Parallellt med löneavtalet har vi tillsammans med arbetsgivaren och de andra fackliga organisationerna arbetat med att försöka ta fram ett lokalt samverkansavtal. Enligt planeringen ska vi ha ett förslag klart senast 30 mars 2017. Arbetet har kommit ganska långt då det utgår från den samverkansanda  vi haft i myndigheten i många år utan ett formellt avtal. Mer om detta kommer i JuST nu under våren.

Utöver detta har vi flera lokala avtal som vi behöver se över. Dessa reglerar t.ex beredskapstid, förtroendearbetstid, enskilda överenskommelser och friskvårdstimmen/subventionen.

Vi har lyft till arbetsgivaren att vi har ett stort behov av en översyn då flera avtal är skrivna utifrån gamla förutsättningar som inte gäller längre eller där vi inte uppdaterat värdet i avtalen på många år. Vår ambition är att översynen ska genomföras under 2017.

Till sist…

…hoppas vi att ni tar er tid till förberedelse för lönerevisionen och att det blir bra dialoger med väl motiverade löneförslag. Lycka till i ditt samtal!

/Förhandlargruppen