Så skriver du en motion

Möjligheten att organisera sig i medlemsföreningar är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Som medlem har du många gånger möjlighet till inflytande i organisationen, ofta via rösträtt på årsmöte eller genom motionsrätt.

Vad är motionsrätt? 

Motionsrätt betyder att du har rätt att komma med ett förslag - en motion – om någonting du vill förändra eller någonting du vill att föreningen ska jobba för. Du kan alltså påverka vad föreningen ska arbeta för och hur!

De flesta medlemsföreningarna, till exempel fackförbund har motionsrätt. Om det finns något du vill förändra är att skriva en motion det bästa sättet!

Vad är en motion?

En motion är ett förslag till förändring som du som medlem i en förening kan skicka in till föreningens styrelse. Oftast lämnas motioner in i samband med årsmöten eller stämmor.

Checklista för motioner

En motion ska innehålla:

  • vad det är du vill förändra
  • hur situationen ser ut idag
  • eventuellt mer relevant bakgrundsfakta
  • vad det skulle innebära om din motion går igenom
  • att-sats
  • signatur med person- eller medlemsnummer

Tänk på det här när du skriver en motion

1. Kolla upp hur det redan jobbas med din fråga

Börja med att ta reda på om det redan, och i så fall hur, det jobbas med det du är intresserad av. Kolla på föreningens hemsida eller fråga någon i styrelsen. Är något redan på gång kan du avvakta och se vad det arbetet mynnar i. Tycker du att dina förslag skulle göra arbetet med frågan ännu bättre – presentera då din motion.

2. Läs på!

Kolla upp vad som gäller för motioner i din förening. Finns det kanske ett formulär på föreningens hemsida? Vad är det för typ av språk som passar bäst? Ska det skrivas formellt eller går det bra med ett mer lättsamt språkbruk? Och vad händer med motionen när den väl har kommit in till föreningen – är det styrelsen som har beslutsrätt eller årsmötet (det vill säga medlemmarna)? Detta brukar specificeras i föreningens stadgar.

3. Sätt ditt förslag i ett sammanhang

Formulera kort och tydligt vad du vill och motivera varför. Beskriv anledningen till varför motionen behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. Relevant bakgrundsfakta kan vara information om hur det arbetas med frågan idag eller om frågan varit uppe för diskussion tidigare.

4. Glöm inte ”att-satsen”

Avrunda motionen med en “att-sats” som sammanfattar vad du vill "jag yrkar att…". ”Att-satsen” ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt. Den är det absolut viktigaste innehållet i en motion och det är den som det röstas om. Lägg därför tid på att formulera ”att-satsen” tydligt så att det går att förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen.

Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom beslut tas per ”att-sats” för sig. Om du vill förändra saker som i sak ligger långt ifrån varandra behöver du skriva en motion för varje förslag.

5. Skriv under din motion

Eftersom det bara är medlemmar i en organisation eller förening som får skriva motioner behöver de som är mottagare vara säkra på att den som har skrivit motionen är medlem i föreningen. Se därför till att skriva under den med exempelvis till medlemsnummer eller personnummer beroende på vad som är praxis i din förening. Inom Fackförbundet ST ska du signera med ditt medlemsnummer. 

6. Förankra ditt förslag hos övriga medlemmar

Om det är ett årsmöte som ska ta ställning till motionen finns det goda skäl att prata med andra medlemmar om hur ditt förslag skulle förändra och förbättra verksamheten. På så sätt ökar chansen att du får med andra medlemmar vid en omröstning.

Lycka till och var stolt över ditt bidrag i demokratins tjänst!